กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Regular Verbs

กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Regular Verbs
Last update 17 / 03 / 22by: Teacher Guru71K viewed

กริยา 3 ช่อง หมวด REGULAR VERBS (กริยาผันปกติ เติม -ed)

Regular Verbs คือ กิริยา 3 ช่อง ที่มีการเปลี่ยนรูปของคำศัพท์ โดยการเติม -ed เข้าไปข้างหลังคำศัพท์ช่องที่ 1 แล้วได้เป็นคำศัพท์ช่องที่ 2 และ 3 ทันที แล้วมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างหล่ะ แล้วมีคำไหนบ้าง ไปดูกันเลย กริยาสามช่องก็ว่า

***หากต้องการดูรายการเป็นตารางเลย ให้เลื่อนลงไปด้านล่างเลยจ้า***

 

เรื่องที่น่าสนใจ

 

 

หลักการผันกริยาแบบปกติ (การเติม ed)

Regular verb กริยาผันด้วยการมีรูป –ed ต่อท้าย (ผันแบบปกติ)

1. เติม –ed ต่อท้ายคำกริยาหรือกริยาช่อง 1
     เช่น

     help helped help = ให้ความช่วยเหลือ
     play played played = เล่น

2. ส่วนกริยาที่ลงท้ายด้วย e เติม –d ไปท้ายกริยาช่อง 1
     เช่น

     hate hated hated = เกลียด
     dance danced danced = เต้น

3. กริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –ed
     เช่น

     study studied studied = เรียนหนังสือ
     marry married married = แต่งงาน

     *ยกเว้นกริยาที่หน้า y เป็นสระ (a e i o u) สามารถเติม –edต่อท้ายได้เลย
     เช่น

     play played played = เล่น
     spray sprayed sprayed = ฉีดพ่น

4. กริยาที่มีพยางค์เดียว และมีสระ (a e i o u) เพียงตัวเดียว ให้ซ้ำตัวอักษรท้ายสุดแล้วเติม –ed
     เช่น

     stop stopped stopped = หยุด
     mob mobbed mobbed = ถู

5. กริยาที่ลงท้ายด้วยอักษร l ให้ซ้ำตัว l อีกตัวแล้วเติม –ed
     เช่น

     travel travelled travelled = เดินทาง

 

 

กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Regular Verbs

 

เราได้รวบรวมคำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ทั้งหมด 500 คำที่ใช้กันบ่อย ๆ มาให้แล้วตามด้านล่างนี้เลย

 

 

 

รวมคำกริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb ทั้งหมด 500 คำที่ใช้กันบ่อย

# ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 Arise arose arisen เกิดขึ้น
2 Awake awoke awoken ตื่น
3 Be was, were been เป็น,อยู่,คือ
4 Be able was able been able สามารถ
5 Be away were away been away อยู่ห่าง
6 Be cut out for were cut out for been cut out for ถูกตัดออก
7 Be cut up were cut up been cut up ถูกตัดขึ้น
8 Be down were down been down ลงไป
9 Be in were in been in เข้ามา
10 Be off were off been off จะปิด
11 Be on were on been on อยู่
12 Be onto were onto been onto เข้าสู่
13 Be out were out been out ออกไป
14 Be taken aback were taken aback been taken aback ต้องแปลกใจ
15 Be taken with were taken with been taken with ถูกนำมาด้วย
16 Be up were up been up ตื่นขึ้น
17 Bear bore born ทน
18 Bear on bore on born on / borne on อดทน
19 Bear up bore up born up / borne up อดทน
20 Beat beat beat ตี
21 Beat down beat down beaten down เอาชนะ
22 Beat out beat out beaten out เอาชนะ
23 Beat up beat up beaten up ตีขึ้น
24 Become became become กลายเป็น
25 Beget begot begot / begotten (u) ก่อให้เกิด
26 Begin began begun เริ่ม
27 Bend bent bent หัก, งอ
28 Beseech besought besought ขอความกรุณา
29 Beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
30 Bet bet bet พนัน
31 Bite bit bitten กัด
32 Blow blew blown เป่า
33 Break broke broken แตก, หัก
34 Break away broke away broken away แบ่งออกไป
35 Break down broke down broken down ชำรุด
36 Break for broke for broken for หยุดพัก
37 Break in broke in broken in พังเข้าไป
38 Break into broke into broken into เจาะเข้า
39 Break off broke off broken off หยุดพัก
40 Break out broke out broken out แตกออก
41 Break out in broke out in broken out in แบ่งออก
42 Break out of broke out of broken out of แยกออกจาก
43 Break through broke through broken through Break through
44 Break up broke up up broken up up เลิกกัน
45 Bring brought brought นำมา
46 Bring about brought about brought about นำติดตัวไป
47 Bring along brought along brought along นำไป
48 Bring around brought around brought around นำไปรอบ ๆ
49 Bring back brought back brought back นำกลับมา
50 Bring down brought down brought down นำลงมา
51 Bring forth brought forth brought forth นำมา
52 Bring forward brought forward brought forward นำไปสู่
53 Bring in brought in brought in นำเข้า
54 Bring off brought off brought off นำออก
55 Bring on brought on brought on นำ
56 Bring out brought out brought out นำออกมา
57 Bring out in brought out in brought out in นำเข้ามา
58 Bring round brought round brought round พาไปรอบ ๆ
59 Bring up brought up brought up นำขึ้น
60 Browbeat browbeat browbeaten รังแก
61 Build built built สร้าง
62 Build up built up built up สร้างขึ้น
63 Burn burned/burnt burned/burnt เผา
64 Buy bought bought ซื้อ
65 Buy in bought in bought in ซื้อมา
66 Buy into bought into bought into ซื้อเข้า
67 Buy off bought off bought off ซื้อมา
68 Buy out bought out bought out ซื้อมา
69 Buy up bought up bought up ซื้อ
70 Catch caught caught จับ
71 Catch at caught at caught at จับที่
72 Catch on caught on caught on จับ
73 Catch out caught out caught out จับเอาไว้
74 Catch up caught up caught up ตามทัน
75 Catch up in caught up in caught up in ลุกขึ้นมา
76 Catch up on caught up on caught up on จับขึ้น
77 Catch up with caught up with caught up with ติดตาม
78 Choose chose chosen เลือก
79 Come came come มา
80 Come about came about come about มา
81 Come across came across come across ข้ามผ่าน
82 Come along came along come along มากัน
83 Come apart came apart come apart มาแยกกัน
84 Come around came around come around มารอบ ๆ
85 Come around to came around to come around to มาถึง
86 Come back came back come back กลับมา
87 Come before came before come before มาก่อน
88 Come by came by come by แวะมา
89 Come down came down come down ลงมา
90 Come down on came down on come down on ลงมา
91 Come down to came down to come down to ลงมา
92 Come down upon came down upon come down upon ลงมา
93 Come down with came down with come down with ลงมาด้วย
94 Come forth came forth come forth ออกมา
95 Come forth with came forth with come forth with ออกมาด้วย
96 Come from came from come from มาจาก
97 Come in came in come in เข้ามา
98 Come in for came in for come in for เข้ามาเพื่อ
99 Come into came into come into เข้ามา
100 Come inuse came inuse come inuse มาใช้ประโยชน์
101 Come off came off come off ออกมา
102 Come off it came off it come off it ออกมา
103 Come on came on come on มา
104 Come out came out come out ออกมา
105 Come out in came out in come out in ออกมา
106 Come out of came out of come out of ออกมา
107 Come out with came out with come out with ออกมากับ
108 Come over came over come over มา
109 Come round came round come round มารอบ ๆ
110 Come through came through come through ผ่านเข้ามา
111 Come through with came through with come through with มาด้วย
112 Come to came to come to มา
113 Come up came up come up ขึ้นมา
114 Come up against came up against come up against ขึ้นมาต่อต้าน
115 Come up with came up with come up with มาด้วย
116 Come upon came upon come upon มาถึง
117 Cost cost cost มีราคา
118 Cut cut cut ตัด
119 Cut across cut across cut across ตัดข้าม
120 Cut down cut down cut down ลดลง
121 Cut out cut out cut out ตัดออก
122 Cut up cut up cut up ตัดขึ้น
123 Dig dug dug ขุด
124 Do did done ทำ
125 Do away with did away with done away with ทำไปด้วย
126 Do in did in done in ทำสิ่งต่อไปนี้
127 Do out of did out of done out of ทำออกมา
128 Do over did over done over ทำมากกว่า
129 Do up did up done up ทำขึ้น
130 Do with did with done with ทำกับ
131 Do without did without done without ทำได้โดยไม่ต้อง
132 Draw drew drawn วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
133 Draw back drew back drawn back วาดกลับ
134 Draw down drew down drawn down วาดลง
135 Draw even drew even drawn even วาดเสมอ
136 Draw in drew in drawn in วาดเข้า
137 Draw into drew into drawn into วาดเข้า
138 Draw on drew on drawn on วาดบน
139 Draw out drew out drawn out วาด, ออกแบบ
140 Draw up drew up drawn up วาดขึ้น
141 Draw upon drew upon drawn upon วาดตาม
142 Dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt ฝัน
143 Drink drank drunk ดื่ม
144 Drink up drank up drunk up ดื่ม
145 Drive drove driven ขับรถ
146 Drive away drove away driven away ขับออกไป
147 Drive back drove back driven back ขับรถกลับ
148 Drive by drove by driven by ขับโดย
149 Drive off drove off driven off ไสหัว
150 Drive out drove out driven out ขับออกไป
151 Drive up drove up driven up ขับรถขึ้น
152 Eat ate eaten กิน
153 Eat away ate away eaten away กินไป
154 Eat in ate in eaten in กินเข้า
155 Eat into ate into eaten into กินเข้า
156 Eat out ate out eaten out รับประทานอาหารนอกบ้าน
157 Eat up ate up eaten up กินอาหาร
158 Fall fell fallen ล้ม
159 Fall about fell about fallen about ตกหลุมรัก
160 Fall apart fell apart fallen apart กระจุย
161 Fall back fell back fallen back รั้งท้าย
162 Fall back on fell back on fallen back on กลับมาอีกครั้ง
163 Fall behind fell behind fallen behind ตกอยู่ข้างหลัง
164 Fall down fell down fallen down ร่วง
165 Fall for fell for fallen for ตกสำหรับ
166 Fall in fell in fallen in ตกหล่น
167 Fall into fell into fallen into ตกลงไป
168 Fall off fell off fallen off หล่นจาก
169 Fall out fell out fallen out หลุดออกไป
170 Fall over fell over fallen over ตก
171 Fall through fell through fallen through เจ๊ง
172 Fall under fell under fallen under ตกหลุม
173 Feed fed fed ให้อาหารสัตว์
174 Feel felt felt รู้สึก
175 Feel up felt up felt up รู้สึกขึ้น
176 Feel up to felt up to felt up to รู้สึกได้ถึง
177 Fight fought fought ต่อสู้
178 Find found found พบ
179 Find out found out found out ค้นพบ
180 Fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
181 Fly about flew about flown about บินไป
182 Fly around flew around flown around บินรอบ ๆ
183 Fly at flew at flown at บินที่
184 Fly by flew by flown by บินโดย
185 Fly into flew into flown into บินเข้า
186 Forego (forgo) forewent foregone ยอม, ไม่เอา
187 Foresee foresaw foreseen คาด
188 Forget forgot forgotten ลืม
189 Forgive forgave forgiven ให้อภัย
190 Freeze froze frozen หยุด, เป็นน้ำแข็ง
191 Get got gotten ได้
192 Give gave given ให้
193 Go went gone ไป
194 Grow grew grown เจริญงอกงาม
195 Hang hung hung แขวน
196 Hang hunged hanged แขวนคอ
197 Hang together hung / hanged hung / hanged แขวนอยู่ด้วยกัน
198 Have had had มี
199 Have against had against had against มีต่อ
200 Have around had around had around มีรอบ ๆ
201 Have down as had down as had down as มีลงเป็น
202 Have in had in had in เข้ามา
203 Have it away had it away had it away ได้มันไป
204 Have it in for had it in for had it in for มีไว้สำหรับ
205 Have it off had it off had it off ถอดมันออก
206 Have it out with had it out with had it out with ออกไปด้วย
207 Have off had off had off ปิด
208 Have on had on had on มีต่อ
209 Have over had over had over มีมากกว่า
210 Have round had round had round มีรอบ
211 Have up had up had up มีขึ้น
212 Hear heard heard ได้ยิน
213 Hear about heard about heard about ฟังเกี่ยวกับ
214 Hear from heard from heard from ได้ยินจาก
215 Hear of heard of heard of ได้ยินเสียงของ
216 Hear out heard out heard out ได้ยิน
217 Hide hid hidden ซ่อน
218 Hit hit hit ตี
219 Hold held held ถือ
220 Hold together held together held together สมัครสมาน
221 Hurt hurt hurt ทำร้าย
222 Keep kept kept เก็บรักษา
223 Know knew known รู้จัก
224 Lead led led นำ
225 Learn learned/learnt learned/learnt เรียน
226 Leave left left ออกจาก
227 Leave on left on left on ทิ้งไว้
228 Leave out left out left out ออกจาก
229 Lend lent lent ให้ยืม
230 Let let let อนุญาต
231 Lie lay lain นอนลง
232 Lie down lay down/ lied down lain down/ lied down นอนลง
233 Lose lost lost ทำหาย
234 Lose out lost out lost out แพ้
235 Lose out on lost out on lost out on หมดไป
236 Lose out to lost out to lost out to แพ้ไป
237 Make made made ทำ
238 Make after made after made after ทำหลังจาก
239 Make away with made away with made away with ไปด้วย
240 Make do with made do with made do with แก้ขัด
241 Make for made for made for ทำให้
242 Make into made into made into เข้า
243 Make it made it made it ทำมัน
244 Make it up to made it up to made it up to ทำมันได้ถึง
245 Make of made of made of ทำจาก
246 Make off made off made off ปิด
247 Make off with made off with made off with ปิดด้วย
248 Make out made out made out ออกไป
249 Make over made over made over ให้มากกว่า
250 Make towards made towards made towards ทำไป
251 Make up made up made up แต่งหน้า
252 Make up for made up for made up for แต่งหน้าเพื่อ
253 Make up to made up to made up to แต่งหน้าด้วย
254 Make with made with made with สร้างด้วย
255 Mean meant meant หมายถึง
256 Meet met met พบ
257 Meet up met up met up พบ
258 Meet up with met up with met up with พบกับ
259 Meet with met with met with พบกับ
260 Mistake mistook mistaken ทำผิด
261 Outgrow outgrew outgrown เจริญเร็วกว่า
262 Overcome overcame overcome เอาชนะ
263 Overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
264 Overdraw overdrew overdrawn เรียกร้องมากไป
265 Overrun overran overrun บุกรุก
266 Oversee oversaw overseen กำกับ
267 Overtake overtook overtaken ตามทัน
268 Pay paid paid จ่าย
269 Pay back paid back paid back จ่ายคืน
270 Pay down paid down paid down วางเงิน
271 Pay for paid for paid for จ่ายเพื่อ
272 Pay into paid into paid into ชำระเงินเข้า
273 Pay off paid off paid off จ่ายเงิน
274 Put put put วาง
275 Put across put across put across ใส่ข้าม
276 Put away put away put away เอาออกไป
277 Put back put back put back นำกลับมา
278 Put by put by put by ใส่โดย
279 Put down put down put down วางลง
280 Put down for put down for  put down for  ใส่ลงไป
281 Put down to put down to put down to ใส่ลงไป
282 Put forward put forward put forward หยิบยก
283 Put in put in put in ใส่เข้า
284 Put in for put in for put in for ใส่เพื่อ
285 Put off put off put off ใส่ออก
286 Put on put on put on สวมใส่
287 Put out put out put out ใส่ออก
288 Put over put over put over ใส่แล้ว
289 Put through put through put through ทะลุผ่าน
290 Put together put together put together รวมกัน
291 Put towards put towards put towards มุ่งสู่
292 Put up put up  put up ใส่ขึ้น
293 Put up to put up to put up to ใส่ไว้เพื่อ
294 Put up with put up with put up with ใส่ไว้ด้วย
295 Read read read อ่าน
296 Read off read off read off อ่านปิด
297 Read out read out read out อ่านออกเสียง
298 Read up on read up on read up on อ่านต่อ
299 Rebuild rebuilt rebuilt สร้างใหม่
300 Redo redid redone ทำซ้ำ
301 Redraw redrew redrawn เขียนใหม่
302 Relearn relearnt / relearned relearnt / relearned เรียนรู้
303 Remake remade remade remake
304 Resell resold resold ขายต่อ
305 Retake retook retaken เอาคืน
306 Ride rode ridden ขี่
307 Ride off rode off ridden off ขี่ออก
308 Ride on rode on ridden on นั่งบน
309 Ride out rode out ridden out ขี่ออก
310 Ride up rode up ridden up ขี่ขึ้น
311 Ring rang rung กรดกริ่ง
312 Ring back rang back rung back โทรกลับ
313 Ring in rang in rung in เรียกเข้า
314 Ring off rang off rung off ปิดเสียง
315 Ring out rang out rung out เรียกออก
316 Ring round rang round rung round วงแหวนรอบ
317 Ring up rang up rung up แหวนขึ้น
318 Ring with rang with rung with แหวนด้วย
319 Rise rose risen ลุกขึ้น
320 Run ran run วิ่ง
321 Run across ran across run across วิ่งข้าม
322 Run after ran after run after เรียกใช้หลังจาก
323 Run against ran against run against วิ่งหนี
324 Run along ran along run along วิ่งไป
325 Run around ran around run around วิ่งไปรอบ ๆ
326 Run away ran away run away หนีไป
327 Run down ran down run down วิ่งลง
328 Run for ran for run for วิ่งเพื่อ
329 Run in ran in run in วิ่งเข้า
330 Run into ran into run into วิ่งเข้าไป
331 Run off ran off run off วิ่งหนี
332 Run on ran on run on วิ่งไป
333 Run out of ran out of run out of หมด
334 Run over ran over run over วิ่งออกไป
335 Run through ran through run through วิ่งผ่าน
336 Run to ran to run to วิ่งไป
337 Run up ran up run up วิ่งขึ้น
338 Run up against ran up against run up against วิ่งขึ้นต่อต้าน
339 Run up on ran up on run up on วิ่งขึ้นมา
340 Run with ran with run with ใช้กับ
341 Say said said พูด
342 See saw seen เห็น
343 See about saw about seen about ดูเกี่ยวกับ
344 See into saw into seen into ดูเข้า
345 See off saw off seen off ดูปิด
346 See out saw out seen out ดูออก
347 See through saw through seen through ดูผ่าน
348 See to saw to seen to ดูไปที่
349 Seek sought sought ค้นหา
350 Sell sold sold ขาย
351 Sell off sold off sold off ขายออก
352 Sell on sold on sold on ขายได้ที่
353 Sell out sold out sold out ขายออก
354 Sell up sold up sold up ขายได้
355 Send sent sent ส่ง
356 Send back sent back sent back ส่งกลับ
357 Send for sent for sent for ส่งเพื่อ
358 Send in sent in sent in ส่งเข้า
359 Send off sent off sent off ส่งออก
360 Send off for sent off for sent off for ส่งไปเพื่อ
361 Send out sent out sent out ส่งออกไป
362 Send out for sent out for sent out for ส่งให้
363 Send up sent up sent up ส่ง
364 Set set set จัดวาง
365 Shave shaved shaved/shaven โกน
366 Shear shore shorn ตัดขนแกะ
367 Shoot shot shot ยิง
368 Show showed showed/shown แสดง
369 Shrink shrank shrunk หด
370 Shut shut shut ปิด
371 Sing sang sung ร้องเพลง
372 Sing along sang along sung along ร้องตาม
373 Sing out sang out sung out ร้องเพลง
374 Sing up sang up sung up ลงทะเบียน
375 Sit sat sat นั่ง
376 Sit about sat about sat about นั่งประมาณ
377 Sit around sat around sat around นั่งรอบ ๆ
378 Sit back sat back sat back นั่งข้างหลัง
379 Sit by sat by sat by นั่งตาม
380 Sit down sat down sat down นั่งลง
381 Sit for sat for sat for นั่งสำหรับ
382 Sit in sat in sat in นั่งอยู่ใน
383 Sit in for sat in for sat in for นั่งรอ
384 Sit in on sat in on sat in on นั่งบน
385 Sit on sat on sat on นั่งบน
386 Sit out sat out sat out นั่งออก
387 Sit over sat over sat over นั่งเหนือ
388 Sit through sat through sat through นั่งผ่าน
389 Sit up sat up sat up นั่งลง
390 Sit with sat with sat with นั่งด้วย
391 Sleep slept slept นอน
392 Sleep around slept around slept around นอนหลับไปรอบ ๆ
393 Sleep in slept in slept in นอนหลับ
394 Sleep off slept off slept off นอนหลับพักผ่อน
395 Sleep on slept on slept on นอนบน
396 Sleep over slept over slept over นอนพักเหนือ
397 Sleep through slept through slept through นอนหลับได้
398 Speak spoke spoken พูด
399 Speak out spoke out spoken out พูดออกมา
400 Speak up spoke up spoken up พูดขึ้น
401 Spend spent spent ใช้จ่าย
402 Spread spread spread แผ่
403 Spring sprang / sprung sprung กระโดด
404 Spring back sprang back / sprung back sprung back กลับฤดูใบไม้ผลิ
405 Spring for sprang for / sprung for sprung for ฤดูใบไม้ผลิสำหรับ
406 Spring from sprang from / sprung from sprung from ฤดูใบไม้ผลิจาก
407 Spring on sprang on / sprung on sprung on ฤดูใบไม้ผลิ
408 Spring up sprang up / sprung up sprung up ฤดูใบไม้ผลิขึ้น
409 Stand stood stood ยืน
410 Stand about stood about stood about ยืนอยู่
411 Stand around stood around stood around ยืนรอบ
412 Stand aside stood aside stood aside ยืนกัน
413 Stand by stood by stood by รอ
414 Stand up stood up stood up ยืนขึ้น
415 Stand up for stood up for stood up for ลุกขึ้นยืน
416 Steal stole stolen ขโมย
417 Steal away stole away stolen away ขโมยไป
418 Steal out stole out stolen out ขโมยออก
419 Steal over stole over stolen over ขโมยไป
420 Steal up stole up stolen up ขโมยขึ้น
421 Steal up on stole up on stolen up on ขโมยมา
422 Stick together stuck together stuck together ติดกัน
423 Stride strod stridden เดินก้าวยาว ๆ
424 String strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
425 String along strung along strung along สตริงพร้อม
426 String out strung out strung out สตริงออก
427 String together strung together strung together ร้อย
428 String up strung up strung up สตริงขึ้น
429 Swear swore sworn สาบาน
430 Swear by swore by sworn by สาบานด้วย
431 Swear down swore down sworn down สาบาน
432 Sweat sweated / sweat sweated / sweat เหงื่อ
433 Sweep swept swept กวาด
434 Swim swam swum ว่ายน้ำ
435 Swing swung swung แกว่ง
436 Swing around swung around swung around แกว่งไปมา
437 Swing at swung at swung at แกว่งที่
438 Swing by swung by swung by แกว่งโดย
439 Swing round swung round swung round แกว่งรอบ
440 Take took taken นำไป
441 Take aback took aback taken aback สยองขวัญ
442 Take after took after taken after ละม้าย
443 Take apart took apart taken apart แยกกัน
444 Take aside took aside taken aside พากัน
445 Take away took away taken away เอาไป
446 Take back took back taken back เอาคืนไป
447 Take down took down taken down ลงไป
448 Take in took in taken in ใช้เวลาในการ
449 Take it took it taken it รับมัน
450 Take it out on took it out on taken it out on เอามันออก
451 Take it upon yourself took it upon yourself taken it upon yourself ใช้มันเมื่อตัวเอง
452 Take off took off taken off ถอดออก
453 Take on took on taken on ใช้เวลาในการ
454 Take out took out taken out เอาออก
455 Take over took over taken over รับช่วงต่อ
456 Take through took through taken through ใช้เวลาผ่าน
457 Take to took to taken to ใช้เวลาไป
458 Take up took up taken up ขึ้น
459 Teach taught taught สอน
460 Tear tore torn ฉีก
461 Tell told told บอก
462 Tell apart told apart told apart บอกความแตกต่าง
463 Tell off told off told off บอกเลิก
464 Tell on told on told on บอกต่อ
465 Think thought thought คิด
466 Think over thought over thought over คิดไปคิดมา
467 Think through thought through thought through คิดผ่าน
468 Think up thought up thought up คิดในใจ
469 Throw threw thrown ขว้าง
470 Throw together threw together thrown together โยนกัน
471 Tread trod trodden เดิน
472 Undergo underwent undergone ได้รับ
473 Undersell undersold undersold กดราคา
474 Understand understood understood เข้าใจ
475 Undertake undertook undertaken รับปาก
476 Underwrite underwrote underwritten รับประกัน
477 Undo undid undone แก้
478 Unwind unwound unwound คลี่คลาย
479 Uphold upheld upheld ยกไว้
480 Wake woke woken ตื่น
481 Wear wore worn สวม
482 Wear away wore away worn away สวมใส่
483 Wear down wore down worn down ใส่ลงไป
484 Wear off wore off worn off สวมใส่
485 Wear out wore out worn out สวมใส่
486 Win won won ชนะ
487 Wind wound wound ไขลาน
488 Wind down wound down wound down ลมพัดลง
489 Wind on wound on wound on ลมแรง
490 Wind up wound up wound up ลมขึ้น
491 Withdraw withdrew withdrawn ถอน
492 Withhold withheld withheld เก็บไว้
493 Withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
494 Wring wrung wrung บิด
495 Write wrote written เขียน
496 Write down wrote down written down เขียนลงไป
497 Write in wrote in written in เขียนใน
498 Write off wrote off written off เขียนออก
499 Write out wrote out written out เขียนออกมา
500 Write up wrote up written up เขียน

 

 

กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Regular Verbsverb 3กริยา 3 ช่องกริยา 3 ช่อง 500 คำกริยา3ช่องRegular VerbRegular Verbsกริยาสามช่อง
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม