กริยา 3 ช่อง ฉบับเต็ม! ครบทุกหมวดตัวอักษร A-Z

กริยา 3 ช่อง ฉบับเต็ม! ครบทุกหมวดตัวอักษร A-Z
Last update 13 / 03 / 22by: Teacher Guru11K viewed

ถ้าพูดถึงคำกริยา 3 ช่องภาษาอังกฤษ เราก็จะนึกไปถึง คำศัพท์ที่เปลี่ยนรูปเป็น 3 แบบ โดยที่มีความหมายเดียวกัน และใช้ต่าง tense กัน ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ ในภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า Irregular Verb แปลว่า กริยาผันไม่ปกติ หรือเปลี่ยนรูปไม่ตรงไปตรงมา ไม่เป็นไปตามกฏการเติม ed นั่นเอง

 

ทีนี้เนื่องจากมันไม่เป็นไปตามกฏ มีทางเดียวที่เราจะรู้ว่าคำไหนเปลี่ยนรูปตามช่องยังไงบ้างได้ก็คือ ต้องท่องจำ! เราเลยเอาคำกริยา 3 ช่อง Irregular Verb มาแยกเป็นหมวดตามตัวอักษรให้ เพื่อจะได้จำได้ง่ายๆ และข่าวดีให้ใจชื้นนิดนึงคือ ไม่ต้องจำทีเดียวทั้งหมดหรอก ค่อยๆ ท่อง ค่อยๆ เอาไปใช้ เดี๋ยวก็คุ้นตาเองจ้า

 

กริยา 3 ช่อง Irregular Verb (Verb 3) ที่เราควรจะจำกันไว้ ด้านล่างนี้เป็นแบบสมบูรณ์ ทั้งหมดเรียงตามตัวอักษร ทั้งหมด 477 คำ

 

 

 

ตารางกริยา 3 ช่อง Irregular Verb ทั้งหมด A-Z

Infinitive - ช่อง 1 Simple Past - ช่อง 2 Past Participle - ช่อง 3 ความหมาย
A
abide abided / abode abided ยึดถือ
alight alighted / alit alighted / alit ลุก
arise arose arisen เกิดขึ้น
awake awakened / awoke awakened / awoken ตื่นตัว
B
backbite backbit backbitten ลอบกัด
backslide backslid backslidden / backslid ย้อนกลับ
be [ am, is, are] was, were been เป็น
bear bore born / borne แบก
beat beat beaten / beat ตี
become became become กลายเป็น
befall befell befallen เกิดขึ้น
beget begat / begot begotten ก่อให้เกิด
begin began begun เริ่ม
behold beheld beheld เห็น
bend bent bent โค้ง
bereave bereaved / bereft bereaved / bereft หมดไป
beseech besought / beseeched besought / beseeched ขอความกรุณา
beset beset beset รุมเร้า
bestrew bestrewed bestrewn / bestrewed  
bet bet / betted [?] bet / betted [?] เดิมพัน
betake betook betaken ตรงไป
bethink bethought bethought รำพึง
bid (farewell) bid / bade bidden เสนอราคา
bid (offer amount) bid bid เสนอราคา
bind bound bound ผูก
bite bit bitten กัด
bleed bled bled ปอกลอก
blow blew blown ระเบิด
break broke broken หยุด
breed bred bred สายพันธุ์
bring brought brought นำมาซึ่ง
broadcast broadcast / broadcasted broadcast / broadcasted ออกอากาศ
browbeat browbeat browbeaten / browbeat รังแก
build built built สร้าง
burn burned / burnt [?] burned / burnt [?] เผา
burst burst burst ระเบิด
bust busted / bust busted / bust ดื่มเหล้า
buy bought bought ซื้อ
C
cast cast cast โยน
catch caught caught จับ
chide chided / chid chided / chidden ตะเพิด
choose chose chosen เลือก
clap clapped / clapt [?] clapped / clapt [?] ตบมือ
cling clung clung ยึด
clothe clothed / clad [?] clothed / clad [?] ตกแต่ง
colorbreed colorbred colorbred  
come came come มา
cost cost cost ราคา
creep crept crept เล็ดลอด
crossbreed crossbred crossbred เอาพันธุ์ต่างชนิดมาผสมกัน
cut cut cut ตัด
D
dare dared / durst dared / durst กล้า
daydream daydreamed / daydreamt [?] daydreamed / daydreamt [?] ฝันกลางวัน
deal dealt dealt จัดการ
dig dug dug ขุด
dight dighted / dight dighted / dight  
disprove disproved disproved / disproven พิสูจน์หักล้าง
dive (jump head-first) dove / dived dived ดำน้ำ
dive (scuba diving) dived / dove dived ดำน้ำ (ดำน้ำ)
do did done ทำ
draw drew drawn วาด
dream dreamed / dreamt [?] dreamed / dreamt [?] ฝัน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับรถ
dwell dwelt / dwelled [?] dwelt / dwelled [?] อาศัยอยู่
E
eat ate eaten กิน
enwind enwound enwound  
F
fall fell fallen ตก
feed fed fed อาหาร
feel felt felt รู้สึก
fight fought fought สู้
find found found หา
fit (tailor, change size) fitted / fit [?] fitted / fit [?] ทำให้พอดี (ตัด, เปลี่ยนขนาด)
fit (be right size) fit / fitted [?] fit / fitted [?] ทำให้พอดี (เป็นขนาดที่เหมาะสม)
flee fled fled หนี
fling flung flung พุ่ง
fly flew flown บิน
forbear forbore forborne อดทน
forbid forbade forbidden ห้าม
fordo fordid fordone  
forecast forecast forecast พยากรณ์
forego (also forgo) forewent foregone ละเลย
foreknow foreknew foreknown  
forerun foreran forerun ล่วงหน้ามาก่อน
foresee foresaw foreseen คาด
foreshow foreshowed foreshown / foreshowed  
forespeak forespoke forespoken  
foretell foretold foretold คาดการณ์ล่วงหน้า
forget forgot forgotten / forgot [?] ลืม
forgive forgave forgiven ยกโทษให้
forsake forsook forsaken ละทิ้ง
forswear forswore forsworn เป็นพยานเท็จ
fraught fraught fraught เต็มไป
freeze froze frozen แข็ง
frostbite frostbit frostbitten อาการบวมเป็นน้ำเหลือง
G
gainsay gainsaid gainsaid คัดค้าน
get got gotten / got [?] ได้รับ
gild gilded / gilt gilded / gilt ปิดทอง
give gave given ให้
go went gone ไป
grind ground ground ฝน
grow grew grown เจริญ
H
hagride hagrode hagridden  
halterbreak halterbroke halterbroken  
hamstring hamstrung hamstrung เอ็นร้อยหวาย
hand-feed hand-fed hand-fed มือฟีด
handwrite handwrote handwritten คัดลายมือ
hang hung hung แขวน
hang (kill by hanging) hanged / hung hanged / hung แขวน (ฆ่าโดยแขวน)
have had had มี
hear heard heard ได้ยิน
heave heaved / hove heaved / hove ยก
hew hewed hewn / hewed โค่น
hide hid hidden ปิดบัง
hit hit hit ตี
hold held held ถือ
hurt hurt hurt ทำให้เจ็บ
I
inbreed inbred inbred เพาะ
inlay inlaid inlaid ฝัง
input input / inputted input / inputted อินพุต
inset inset inset สิ่งที่ใส่เข้าไป
interbreed interbred interbred ทำให้ผสมพันธ์ุกัน
intercut intercut intercut  
interlay interlaid interlaid  
interset interset interset  
interweave interwove / interweaved interwoven / interweaved คลุกเคล้า
interwind interwound interwound  
inweave inwove / inweaved inwoven / inweaved  
J
jerry-build jerry-built jerry-built  
K
keep kept kept เก็บ
kneel knelt / kneeled knelt / kneeled คุกเข่า
knit knitted / knit knitted / knit ถัก
know knew known ทราบ
L
lade laded laden / laded รับภาระ
landslide landslid landslid แผ่นดินถล่ม
lay laid laid ปู
lead led led นำ
lean leaned / leant [?] leaned / leant [?] ยัน
leap leaped / leapt [?] leaped / leapt [?] เผ่น
learn learned / learnt [?] learned / learnt [?] เรียน
leave left left ออกจาก
lend lent lent ยืม
let let let ปล่อย
lie lay lain โกหก
light lit / lighted lit / lighted เบา
lip-read lip-read lip-read อ่านปาก
lose lost lost สูญเสีย
M
make made made ทำ
mean meant meant หมายความ
meet met met พบกัน
misbecome misbecame misbecome  
miscast miscast miscast วินิจฉัย
miscut miscut miscut  
misdeal misdealt misdealt แจกไพ่ผิด
misdo misdid misdone  
mishear misheard misheard ได้ยินผิด
mishit mishit mishit ไม่สำเร็จความมุ่งหมาย
mislay mislaid mislaid ทำหาย
mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด
mislearn mislearned / mislearnt [?] mislearned / mislearnt [?]  
misread misread misread อ่านผิด
missay missaid missaid  
missend missent missent  
misset misset misset  
misspeak misspoke misspoken  
misspell misspelled / misspelt [?] misspelled / misspelt [?] สะกดคำผิด
misspend misspent misspent มือเติบ
misswear misswore missworn  
mistake mistook mistaken ผิดพลาด
misteach mistaught mistaught  
mistell mistold mistold  
misthink misthought misthought  
misunderstand misunderstood misunderstood เข้าใจผิด
miswear miswore misworn  
miswed miswed / miswedded miswed / miswedded  
miswrite miswrote miswritten  
mow mowed mowed / mown ตัดหญ้า
N
No irregular verbs beginning with "N." ไม่มีกริยา 3 ช่องในหมวด N
O
offset offset offset สาขา
outbid outbid outbid ประมูสสูงกว่า
outbreed outbred outbred  
outdo outdid outdone เอาชนะ
outdraw outdrew outdrawn  
outdrink outdrank outdrunk  
outdrive outdrove outdriven  
outfight outfought outfought ชนะ
outfly outflew outflown  
outgrow outgrew outgrown เจริญเร็วกว่า
outlay outlaid outlaid ค่าใช้จ่าย
outleap outleaped / outleapt [?] outleaped / outleapt [?]  
output output / outputted output / outputted เอาท์พุต
outride outrode outridden ขี่ม้าเก่งกว่า
outrun outran outrun วิ่งเร็วกว่า
outsee outsaw outseen  
outsell outsold outsold ขายคล่อง
outshine outshined / outshone [?] outshined / outshone [?]  
outshoot outshot outshot  
outsing outsang outsung  
outsit outsat outsat  
outsleep outslept outslept  
outsmell outsmelled / outsmelt [?] outsmelled / outsmelt [?]  
outspeak outspoke outspoken  
outspeed outsped outsped  
outspend outspent outspent  
outspin outspun outspun  
outspring outsprang / outsprung outsprung  
outstand outstood outstood  
outswear outswore outsworn  
outswim outswam outswum  
outtell outtold outtold  
outthink outthought outthought  
outthrow outthrew outthrown  
outwear outwore outworn ทนกว่า
outwind outwound outwound  
outwrite outwrote outwritten  
overbear overbore overborne / overborn เอาชนะ
overbid overbid overbid ให้ราคาสูงเกินไป
overbreed overbred overbred  
overbuild overbuilt overbuilt  
overbuy overbought overbought ซื้อเป็นจำนวนมากเกฺินไป
overcast overcast overcast มืดครึ้ม
overcome overcame overcome เอาชนะ
overcut overcut overcut  
overdo overdid overdone หักโหม
overdraw overdrew overdrawn เรียกร้องมากไป
overdrink overdrank overdrunk  
overeat overate overeaten กินมากเกินไป
overfeed overfed overfed ให้อาหารมากไป
overhang overhung overhung สิ่งที่แขวนอยู่
overhear overheard overheard แอบได้ยิน
overlay overlaid overlaid วางซ้อน
overleap overleaped / overleapt [?] overleaped / overleapt [?] กระโดดข้าม
overlie overlay overlain  
overpay overpaid overpaid จ่ายเงินมากเกินไป
override overrode overridden แทนที่
overrun overran overrun บุกรุก
oversee oversaw overseen กำกับ
oversell oversold oversold  
overset overset overset  
oversew oversewed oversewn / oversewed  
overshoot overshot overshot ทำเลย
oversleep overslept overslept นอนเลยเวลาที่กำหนดตื่น
oversow oversowed oversown / oversowed  
overspeak overspoke overspoken  
overspend overspent overspent ติดลบ
overspill overspilled / overspilt [?] overspilled / overspilt [?] กระเด็น
overspin overspun overspun  
overspread overspread overspread ปรก
overspring oversprang / oversprung / oversprung  
overstand overstood overstood  
overstrew overstrewed overstrewn / overstrewed  
overstride overstrode overstridden  
overstrike overstruck overstruck ทับ
overtake overtook overtaken ตามทัน
overthink overthought overthought  
overthrow overthrew overthrown การล้มล้าง
overwear overwore overworn  
overwind overwound overwound  
overwrite overwrote overwritten เขียนทับ
P
partake partook partaken เข้าร่วม
pay paid paid จ่ายเงิน
plead pleaded / pled pleaded / pled ขอร้อง
prebuild prebuilt prebuilt  
predo predid predone  
premake premade premade  
prepay prepaid prepaid การชำระเงินล่วงหน้า
presell presold presold presell
preset preset preset ตั้งล่วงหน้า
preshrink preshrank preshrunk  
presplit presplit presplit  
proofread proofread proofread พิสูจน์อักษร
prove proved proven / proved พิสูจน์
put put put ใส่
Q
quick-freeze quick-froze quick-frozen ทำให้แข็งตัวเร็ว
quit quit / quitted [?] quit / quitted [?] เลิก
R
read read (sounds like "red") read (sounds like "red") อ่าน
reawake reawoke reawaken ตื่นขึ้นอีกครั้ง
rebid rebid rebid  
rebind rebound rebound  
rebroadcast rebroadcast / rebroadcasted rebroadcast / rebroadcasted การกระจายขึ้นใหม่
rebuild rebuilt rebuilt สร้างใหม่
recast recast recast แต่งใหม่
recut recut recut ตัดทอน
redeal redealt redealt  
redo redid redone ทำซ้ำ
redraw redrew redrawn เขียนใหม่
reeve reeved / rove reeved / rove รีฟ
refit (replace parts) refit / refitted [?] refit / refitted [?] ซ่อมแซม (เปลี่ยนชิ้นส่วน)
refit (retailor) refitted / refit [?] refitted / refit [?] อานิสงส์
regrind reground reground  
regrow regrew regrown  
rehang rehung rehung ห้อยที่อื่น
rehear reheard reheard  
reknit reknitted / reknit reknitted / reknit  
relay (for example tiles) relaid relaid ผลัดเปลี่ยน
relearn relearned / relearnt [?] relearned / relearnt [?] เรียนรู้
relight relit / relighted relit / relighted  
remake remade remade เสพสม
rend rent / rended rent / rended ฉีก
repay repaid repaid ชำระคืน
reread reread reread อ่าน
rerun reran rerun วิ่งใหม่
resell resold resold ขายต่อ
resend resent resent ส่งซ้ำ
reset reset reset รีเซ็ต
resew resewed resewn / resewed  
retake retook retaken เอาคืน
reteach retaught retaught  
retear retore retorn  
retell retold retold สั่งย้ำ
rethink rethought rethought คิดใหม่
retread retread retread หล่อดอก
retrofit retrofitted / retrofit [?] retrofitted / retrofit [?] ติดตั้งเพิ่มเติม
rewake rewoke / rewaked rewaken / rewaked  
rewear rewore reworn  
reweave rewove / reweaved rewoven / reweaved  
rewed rewed / rewedded rewed / rewedded  
rewet rewet / rewetted [?] rewet / rewetted [?]  
rewin rewon rewon  
rewind rewound rewound ม้วนกลับ
rewrite rewrote rewritten เขียนใหม่
rid rid rid กำจัด
ride rode ridden นั่ง
ring rang rung แหวน
rise rose risen ลุกขึ้น
rive rived riven / rived ผ่า
roughcast roughcast roughcast ทาด้วยปูน
run ran run วิ่ง
S
sand-cast sand-cast sand-cast ทรายหล่อ
saw sawed sawed / sawn เลื่อย
say said said พูด
see saw seen ดู
seek sought sought แสวงหา
self-feed self-fed self-fed ฟีดตัวเอง
self-sow self-sowed self-sown / self-sowed ตนเองหว่าน
sell sold sold ขาย
send sent sent ส่ง
set set set ชุด
sew sewed sewn / sewed เย็บ
shake shook shaken เขย่า
shave shaved shaved / shaven โกน
shear sheared sheared / shorn ตัด
shed shed shed หลั่งน้ำตา
shine shined / shone [?] shined / shone [?] เปล่งปลั่ง
shit shit / shat / shitted shit / shat / shitted อึ
shoe shoed / shod shoed / shod รองเท้า
shoot shot shot ยิง
show showed shown / showed แสดง
shrink shrank / shrunk shrunk หด
shrive shrived / shrove shriven  
shut shut shut ปิด
sight-read sight-read sight-read สายตาอ่าน
sing sang sung ร้องเพลง
sink sank / sunk sunk จม
sit sat sat นั่ง
skywrite skywrote skywritten  
slay (kill) slew / slayed slain / slayed ฆ่า (ฆ่า)
sleep slept slept นอน
slide slid slid สไลด์
sling slung slung หนังสติ๊ก
slink slinked / slunk slinked / slunk หลบลี้หนีหน้า
slit slit slit ร่อง
smell smelled / smelt [?] smelled / smelt [?] กลิ่น
smite smote smitten / smote ตบอย่างแรง
sneak sneaked / snuck sneaked / snuck แอบดู
sow sowed sown / sowed หว่าน
speak spoke spoken พูด
speed sped / speeded sped / speeded ความเร็ว
spell spelled / spelt [?] spelled / spelt [?] สะกด
spend spent spent ใช้จ่าย
spill spilled / spilt [?] spilled / spilt [?] หก
spin spun spun ปั่น
spit spit / spat spit / spat น้ำลาย
split split split แยก
spoil spoiled / spoilt [?] spoiled / spoilt [?] เสีย
spoon-feed spoon-fed spoon-fed ใช้ซ้อนตัก
spread spread spread กระจาย
spring sprang / sprung sprung ฤดูใบไม้ผลิ
stall-feed stall-fed stall-fed แผงฟีด
stand stood stood ยืน
stave staved / stove staved / stove เจาะทะลุ
steal stole stolen ขโมย
stick stuck stuck ติด
sting stung stung ต่อย
stink stunk / stank stunk กลิ่นเหม็น
strew strewed strewn / strewed โรย
stride strode stridden ก้าวย่าง
strike (delete) struck stricken การนัดหยุดงาน (ลบ)
strike (hit) struck struck / stricken ตี (ตี)
string strung strung เชือก
strip stripped / stript [?] stripped / stript [?] เพิก
strive strove / strived striven / strived มุ่งมั่น
sublet sublet sublet ให้เช่าช่วง
sunburn sunburned / sunburnt [?] sunburned / sunburnt [?] การถูกแดดเผา
swear swore sworn สาบาน
sweat sweat / sweated sweat / sweated เหงื่อ
sweep swept swept กวาด
swell swelled swollen / swelled บวม
swim swam swum การว่ายน้ำ
swing swung swung แกว่ง
T
take took taken เอา
teach taught taught สอน
tear tore torn ฉีก
telecast telecast telecast การออกอากาศ
tell told told บอก
test-drive test-drove test-driven ทดลองขับ
test-fly test-flew test-flown ทดสอบเครื่องบิน
think thought thought คิด
thrive thrived / throve thrived / thriven เจริญเติบโต
throw threw thrown โยน
thrust thrust thrust แรงผลักดัน
tread trod trodden / trod เหยียบ
troubleshoot troubleshot troubleshot แก้ไขปัญหา
typecast typecast typecast  
typeset typeset typeset เรียงพิมพ์
typewrite typewrote typewritten พิมพ์ดีด
U
unbear unbore unborn / unborne  
unbend unbent unbent ทำให้ตรง
unbind unbound unbound แกะ
unbuild unbuilt unbuilt  
unclothe unclothed / unclad [?] unclothed / unclad [?] เปลื้องผ้า
underbid underbid underbid ตัดราคา
underbuy underbought underbought  
undercut undercut undercut ตัดราคา
underfeed underfed underfed ให้กินน้อยไป
undergo underwent undergone ได้รับ
underlay underlaid underlaid หนุน
underlet underlet underlet  
underlie underlay underlain รองรับ
underrun underran underrun ตกหล่น
undersell undersold undersold กดราคา
undershoot undershot undershot  
underspend underspent underspent  
understand understood understood เข้าใจ
undertake undertook undertaken รับปาก
underthrust underthrust underthrust  
underwrite underwrote underwritten รับประกัน
undo undid undone แก้
undraw undrew undrawn ดึงกลับ
unfreeze unfroze unfrozen ทำน้ำแข็งให้ละลาย
unhang unhung unhung  
unhide unhid unhidden ยกเลิก
unhold unheld unheld เลิกพักสาย
unknit unknitted / unknit unknitted / unknit  
unlade unladed unladen / unladed  
unlay unlaid unlaid  
unlearn unlearned / unlearnt [?] unlearned / unlearnt [?] แก้ความเข้าใจผิด
unmake unmade unmade ล้ม
unreeve unreeved / unrove unreeved / unrove  
unsay unsaid unsaid ถอนคำพูด
unsew unsewed unsewn / unsewed  
unsling unslung unslung  
unspin unspun unspun  
unstick unstuck unstuck ถอด
unstring unstrung unstrung แก้เชือก
unswear unswore unsworn  
unteach untaught untaught  
unthink unthought unthought  
unweave unwove / unweaved unwoven / unweaved  
unwind unwound unwound คลี่คลาย
unwrite unwrote unwritten  
uphold upheld upheld ส่งเสริม
upset upset upset อารมณ์เสีย
V
vex vexed / vext [?] vexed / vext [?] ก่อกวน
W
wake woke / waked woken / waked ปลุก
waylay waylaid waylaid ลอบทำร้าย
wear wore worn สวมใส่
weave wove / weaved woven / weaved สาน
wed wed / wedded wed / wedded แต่งงาน
weep wept wept ร้องไห้
wet wet / wetted [?] wet / wetted [?] เปียก
win won won ชนะ
wind wound wound ลม
withdraw withdrew withdrawn ถอน
withhold withheld withheld ระงับ
withstand withstood withstood ต้านทาน
wring wrung wrung บีบ
write wrote written เขียน
X
No irregular verbs beginning with "X." ไม่มีกริยา 3 ช่องในหมวด X
Y
No irregular verbs beginning with "Y." ไม่มีกริยา 3 ช่องในหมวด Y
Z
No irregular verbs beginning with "Z." ไม่มีกริยา 3 ช่องในหมวด Z

 

 

หมวดตัวอักษรที่ไม่มีกริยา 3 ช่อง

หมวดตัวอักษรที่ไม่มีกริยา 3 ช่องแบบที่เป็น Irregular Verb (แต่มีแบบที่เป็น Regular Verb หรือเติม -ed นะจ๊ะ ไปดูกันต่อได้ที่ กริยา 3 ช่อง - หมวด REGULAR VERB) คำใด ๆ เลย ได้แก่

  1. หมวด N
  2. หมวด X
  3. หมวด Y
  4. หมวด Z

 

 

ขอขอบคุณเว็บจากต่างประเทศที่รวบรวมไว้ให้จ้า - Thank you very much : https://www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs2.html

 

กริยา 3 ช่อง ฉบับเต็ม! ครบทุกหมวดตัวอักษร A-Zกริยา 3 ช่อง
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม