กริยา 3 ช่อง 300 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Irregular Verbs

กริยา 3 ช่อง 300 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Irregular Verbs
Last update 13 / 03 / 22by: Teacher Guru45K viewed

กริยา 3 ช่อง หมวด IRREGULAR VERBS (กริยาอปกติ)

Irregular Verbs คือ กิริยา 3 ช่อง ที่มีรูปของทั้ง 3 ช่องกริยาแตกต่างกันหรือเหมือนกันไม่ใช่แค่เติม -ed เข้าไป โดยสามารถเป็นได้ทั้งเหมือนกันทั้ง 3 ช่อง หรือแตกต่างกันทั้ง 3 ช่องหรือช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ที่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำศัพท์กริยานั้น ๆ เลย แล้วทำไงเราถึงจะรู้ล่ะ ตอบได้ง่าย ๆ ครับคือจำ ท่องจำและนำไปใช้จนชินเดี๋ยวจะระลึกได้เอง

 

เรื่องที่น่าสนใจ

 

เราได้รวบรวมคำกริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ทั้งหมด 300 คำที่ใช้กันบ่อย ๆ มาให้แล้วตามด้านล่างนี้เลย

กริยา 3 ช่อง 300 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Irregular Verbs

รวมคำกริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ทั้งหมด 300 คำที่ใช้กันบ่อย

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
Abide abode abode ยึดถือ
Arise arose arisen เกิดขึ้น
Awake awoke awoken ตื่น
Backslide backslid backslidden ย้อนกลับ
Be was, were been เป็น,อยู่,คือ
Be able was able been able สามารถ
Be after were after been after อยู่ข้างหลัง
Be along were along been along อยู่เคียงข้าง
Be away were away been away อยู่ห่าง
Be cut out for were cut out for been cut out for ถูกตัดออก
Be cut up were cut up been cut up ถูกตัดขึ้น
Be do with were been จะทำอย่างไรกับ
Be down were down been down ลงไป
Be down on were down on been down on ลงไป
Be down with were been ลงไปด้วย
Be fed up were been เอือมระอา
Be in were been เข้ามา
Be in on were been อยู่ในที่
Be not on were been ไม่ติด
Be off were been จะปิด
Be on were been อยู่
Be on about were been อยู่ที่ประมาณ
Be onto were been เข้าสู่
Be out were been ออกไป
Be out of were been ออกมา
Be out to were been ออกไป
Be snowed under were been หิมะตก
Be taken aback were been ต้องแปลกใจ
Be taken with were been ถูกนำมาด้วย
Be up were been ตื่นขึ้น
Be up for were been ตื่นขึ้น
Be up to were been ขึ้นไป
Bear bore born ทน
Bear down on bore born / borne หมีลง
Bear on bore born / borne อดทน
Bear out bore born / borne อดออก
Bear up bore born / borne อดทน
Bear up under bore born / borne หมีใต้
Bear with bore born / borne หมีด้วย
Beat beat beat ตี
Beat down beat beaten เอาชนะ
Beat out beat beaten เอาชนะ
Beat up beat beaten ตีขึ้น
Become became become กลายเป็น
Beget begot begot / begotten (u) ก่อให้เกิด
Begin began begun เริ่ม
Bend bent bent หัก, งอ
Bend down bent bent ก้มลง
Bend over bent bent โค้งขึ้น
Bend over backwards bent bent โค้งไปข้างหลัง
Beseech besought besought ขอความกรุณา
Beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
Bet bet bet พนัน
Bid bid/bade bid/bidden ประมูล
Bind bound bound ผูกติดกัน
Bite bit bitten กัด
Bleed bled bled เลือดออก
Bleed out bled bled เลือดออก
Blow blew blown เป่า
Blow away blew blown เป่ากระเด็น
Blow down blew blown เป่าลง
Blow in blew blown เป่าเข้า
Blow off blew blown ระเบิดออก
Blow out blew blown ระเบิดออก
Blow over blew blown พัดไป
Blow up blew blown ระเบิดขึ้น
Break broke broken แตก, หัก
Break away broke broken แบ่งออกไป
Break down broke broken ชำรุด
Break for broke broken หยุดพัก
Break in broke broken พังเข้าไป
Break into broke broken เจาะเข้า
Break off broke broken หยุดพัก
Break out broke broken แตกออก
Break out in broke broken แบ่งออก
Break out of broke broken แยกออกจาก
Break through broke broken Break through
Break up broke broken เลิกกัน
Breed bred bred ผสมพันธ์
Bring brought brought นำมา
Bring about brought brought นำติดตัวไป
Bring along brought brought นำไป
Bring around brought brought นำไปรอบ ๆ
Bring back brought brought นำกลับมา
Bring down brought brought นำลงมา
Bring forth brought brought นำมา
Bring forward brought brought นำไปสู่
Bring in brought brought นำเข้า
Bring off brought brought นำออก
Bring on brought brought นำ
Bring out brought brought นำออกมา
Bring out in brought brought นำเข้ามา
Bring round brought brought พาไปรอบ ๆ
Bring up brought brought นำขึ้น
Broadcast broadcast broadcast ออกอากาศ
Browbeat browbeat browbeaten รังแก
Build built built สร้าง
Build up built built สร้างขึ้น
Burn burned/burnt burned/burnt เผา
Burn down burned / burnt burned / burnt มอดไหม้
Burn off burned / burnt burned / burnt เผาปิด
Burn out burned / burnt burned / burnt เผาไหม้
Burn up burned / burnt burned / burnt เผาไหม้ขึ้น
Burst burst burst ระเบิดออก
Bust bust bust หน้าอก
Bust up bust bust หน้าอกขึ้น
Buy bought bought ซื้อ
Buy in bought bought ซื้อมา
Buy into bought bought ซื้อเข้า
Buy off bought bought ซื้อมา
Buy out bought bought ซื้อมา
Buy up bought bought ซื้อ
Cast cast cast หล่อ
Cast about for cast cast ส่งเรื่องเกี่ยวกับ
Cast around for cast cast โยนรอบเพื่อ
Cast aside cast cast ทิ้งกัน
Cast off cast cast ละทิ้ง
Cast out cast cast ออกนอกบ้าน
Cast round for cast cast ออกรอบเพื่อ
Cast up cast cast หล่อขึ้น
Catch caught caught จับ
Catch at caught caught จับที่
Catch on caught caught จับ
Catch out caught caught จับเอาไว้
Catch up caught caught ตามทัน
Catch up in caught caught ลุกขึ้นมา
Catch up on caught caught จับขึ้น
Catch up with caught caught ติดตาม
Chide chid chided ตะเพิด
Choose chose chosen เลือก
Choose up chose chosen เลือกขึ้น
Cling clung clung พิง
Cling on clung clung ยึดมั่นใน
Cling on to clung clung ยึดมั่นใน
Cling to clung clung ติดกัน
Come came come มา
Come about came come มา
Come across came come ข้ามผ่าน
Come along came come มากัน
Come apart came come มาแยกกัน
Come around came come มารอบ ๆ
Come around to came come มาถึง
Come back came come กลับมา
Come before came come มาก่อน
Come by came come แวะมา
Come down came come ลงมา
Come down on came come ลงมา
Come down to came come ลงมา
Come down upon came come ลงมา
Come down with came come ลงมาด้วย
Cost cost cost มีราคา
Creep crept crept คืบคลาน
Cut cut cut ตัด
Deal dealt dealt จัดการ
Dig dug dug ขุด
Dive dived/dove dived กระโดดน้ำ
Do did done ทำ
Draw drew drawn วาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
Dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt ฝัน
Drink drank drunk ดื่ม
Drive drove driven ขับรถ
Eat ate eaten กิน
Fall fell fallen ล้ม
Feed fed fed ให้อาหารสัตว์
Feel felt felt รู้สึก
Fight fought fought ต่อสู้
Find found found พบ
Fit fit fit พอเหมาะ
Flee fled fled หลบหนี
Fling flung flung เขวี้ยง
Fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
Forbid forbade forbidden ห้าม
Forego (forgo) forewent foregone ยอม, ไม่เอา
Forget forgot forgotten ลืม
Forgive forgave forgiven ให้อภัย
Forsake forsook forsaken สละ, ละทิ้ง
Freeze froze frozen หยุด, เป็นน้ำแข็ง
Get got gotten ได้
Give gave given ให้
Go went gone ไป
Grind ground ground บด
Grow grew grown เจริญงอกงาม
Hang hung hung แขวน
Hang hunged hanged แขวนคอ
Hear heard heard ได้ยิน
Hide hid hidden ซ่อน
Hit hit hit ตี
Hold held held ถือ
Hurt hurt hurt ทำร้าย
Keep kept kept เก็บรักษา
Kneel knelt knelt คุกเข่า
Knit knit knit ถัก
Know knew known รู้จัก
Lay laid laid วางไข่
Lead led led นำ
Leap leaped/lept leaped/lept กระโดด
Learn learned/learnt learned/learnt เรียน
Leave left left ออกจาก
Lend lent lent ให้ยืม
Let let let อนุญาต
Lie lay lain นอนลง
Light lighted/lit lighted จุดไฟ
Lose lost lost ทำหาย
Make made made ทำ
Mean meant meant หมายถึง
Meet met met พบ
Misspell misspelled /misspelt misspelled/ misspelt สะกดผิด
Mistake mistook mistaken ทำผิด
Mow mowed mowed/mown ตัดหญ้า
Overcome overcame overcome เอาชนะ
Overdo overdid overdone ทำมากเกินไป
Overtake overtook overtaken ตามทัน
Overthrow overthrew overthrown ปลดจากตำแหน่ง
Pay paid paid จ่าย
Plead pled pled อ้อนวอน, ขอโทษ
Prove proved proved/proven พิสูจน์
Put put put วาง
Quit quit quit เลิก
Read read read อ่าน
Rid rid rid ขจัด
Ride rode ridden ขี่
Ring rang rung กรดกริ่ง
Rise rose risen ลุกขึ้น
Run ran run วิ่ง
Saw sawed sawed/sawn เลื่อย
Say said said พูด
See saw seen เห็น
Seek sought sought ค้นหา
Sell sold sold ขาย
Send sent sent ส่ง
Set set set จัดวาง
Sew sewed sewed/sewn เย็บ
Shake shook shaken สั่น
Shave shaved shaved/shaven โกน
Shear shore shorn ตัดขนแกะ
Shed shed shed เท, กันน้ำ, ทิ้ง
Shine shone shone เปล่งแสง
Shoe shoed shoed/shod ซ่อมรองเท้า
Shoot shot shot ยิง
Show showed showed/shown แสดง
Shrink shrank shrunk หด
Shut shut shut ปิด
Sing sang sung ร้องเพลง
Sink sank sunk จม
Sit sat sat นั่ง
Slay slew slain ฆ่า
Sleep slept slept นอน
Slide slid slid เลื่อน
Sling slung slung ขว้าง ปา
Slit slit slit สอดกรีดตามยาว
Smite smote smitten ตีอย่างแรง
Sow sowed sowed/sown หว่านพืช
Speak spoke spoken พูด
Speed sped sped เร่งความเร็ว
Spend spent spent ใช้จ่าย
Spill spilled/spilt spilled/spilt ทำหก
Spin spun spun ปั่น
Spit spit/spat spit บ้วนน้ำลาย
Split split split แยกออกจากกัน
Spread spread spread แผ่
Spring sprang/sprung sprung กระโดด
Stand stood stood ยืน
Steal stole stolen ขโมย
Stick stuck stuck ติดอยู่กับ
Sting stung stung ปล่อยเหล็กไน
Stink stank stunk เหม็น
Stride strod stridden เดินก้าวยาว ๆ
Strike struck struck ตี
String strung strung ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
Strive strove striven ดิ้นรน ต่อสู้
Swear swore sworn สาบาน
Sweep swept swept กวาด
Swell swelled swelled/swollen บวม
Swim swam swum ว่ายน้ำ
Swing swung swung แกว่ง
Take took taken นำไป
Teach taught taught สอน
Tear tore torn ฉีก
Tell told told บอก
Think thought thought คิด
Thrive thrived/throve thrived เติบโต
Throw threw thrown ขว้าง
Thrust thrust thrust เสือกเข้าไป
Tread trod trodden เดิน
Understand understood understood เข้าใจ
Uphold upheld upheld ยกไว้
Upset upset upset เสียใจ
Wake woke woken ตื่น
Wear wore worn สวม
Weave weaved/wove weaved/woven ทอ
Wed wed wed แต่งงาน
Weep wept wept ร้องไห้
Win won won ชนะ
Wind wound wound ไขลาน
Withhold withheld withheld เก็บไว้
Withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
Wring wrung wrung บิด
Write wrote written เขียน

 

 

 

 

แต่ถ้าสนใจ กริยา 3 ช่อง หมวด REGULAR VERBS (กริยาผันปกติ เติม -ed) สามารถกดดูได้ที่ลิงก์นี้เลย

หรือถ้าสนใจเรื่องกริยา 3 ช่องอื่นๆ ก็ดูที่หมวดหมู่กริยา 3 ช่อง ได้เลย

หรือจะ comment ด้านล่างมาพูดคุยกันหน่อยก็ได้นะจ๊ะ ยินดีเลย ^_^

กริยา 3 ช่อง 300 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Irregular Verbsverb 3กริยา 3 ช่องกริยา 3 ช่อง 300 คำกริยา3ช่องIrregular VerbIrregular Verbs
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม