motion

หมวด N

แปลว่า

ญัตติ

ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ข้อเสนอเพื่อลงมติ

แปลว่า

ภาพเคลื่อนไหว

ข่าวสารประเภทภาพแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่แสดงเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ หรือวัตถุ

แปลว่า

การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, ความเคลื่อนไหว

แปลว่า

ญัตติ, เรื่อง, ข้อเสนอเพื่อการอภิปรายในที่ประชุม

แปลว่า

กิริยาท่าทาง, ท่าทาง, การทำท่าทาง

หมวด VT

แปลว่า

โบกไม้โบกมือ, ให้สัญญาณเคลื่อนที่

หมวด VI

แปลว่า

โบกไม้โบกมือ, ให้สัญญาณเคลื่อนที่


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "motion"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
announcementญัตติ
motion pictureภาพยนตร์
motion sicknessอาการคลื่นไส้อาเจียน
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม