let oneself on

หมวด V

แปลว่า

ปล่อยวาง

การดำรงชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อความสงบ

พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Don't let them hard on you.

อย่าให้เขาทำให้คุณไม่สบายใจ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม