รวม 500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

รวม 500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
Last update 20 / 03 / 22by: Teacher Guru60K viewed
เนื้อหาในหน้านี้

วันนี้เรามาดูกันว่ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำไหนบ้างที่ใช้บ่อย ๆ

 

ตารางรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 500 คำ

ทีมงาน EngHero.com ได้รวบรวมเหล่าคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน และได้แยกการจัดกลุ่มออกเป็นตามตัวอักษรเพื่อให้สะดวกในการอ้างอิง หรือจะท่องจำก็จะทำได้ง่าย ๆ ว่าแต่ทั้ง 500 คำนั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด A

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
1 a อะ หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)
2 able เอ๊เบิล สามารถ
3 about อะเบ๊า ประมาณ, เกี่ยวกับ
4 above อะบัฝ เหนือ
5 act แอ๊คท แสดง
6 add แอด บวก, เพิ่ม
7 afraid อะเฟร๊ด กลัว
8 after อ๊าฟเทอะ หลังจาก
9 again อะเกน อีกครั้ง
10 age เอจ อายุ
11 ago อะโก ...มาแล้ว
12 agree อะกรี เห็นด้วย
13 air แอ อากาศ
14 all ออล ทั้งหมด
15 always อ๊อลเวส เสมอ
16 am แอม เป็น อยู่ คือ
17 art อาท ศิลปะ
18 ask อาสค ถาม
19 at แอ็ท ที่

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด B

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
20 baby เบ๊บิ เด็ก, ที่รัก
21 back แบ็ค หลัง
22 bad แบด เลว
23 ball บอล ลูกบอล
24 band แบนด วงดนตรี
25 bank แบ๊งค ธนาคาร
26 bar บา ร้านเหล่า, แท่ง
27 basic เบ๊สิค พื้นฐาน
28 be บี เป็น อยู่ คือ
29 beach บีช ชายหาด
30 beat บีท ตี, เอาชนะ
31 beauty บิ๊วทิ ความงาม
32 because บิค๊อส เพราะว่า
33 become บิคัม กลายเป็น
34 before บิฟอ ก่อน
35 begin บิกิน เริ่ม
36 behind บิไฮด หลัง
37 believe บิลิฝ เชื่อ
38 bell เบ็ล กระดิ่ง
39 beside บิไซ๊ด ข้างๆ
40 best เบสท ดีที่สุด
41 better เบ็ทเทอะ ดีกว่า
42 between บิทวีน ระหว่าง
43 blood บลัด เลือด
44 board บอด กระดาน, กรรมการ
45 body บ๊อดิ ร่างกาย
46 boring บ๊อริง น่าเบื่อ
47 both โบธ ทั้งคู่
48 bottom บ๊อทเทิม ก้น
49 box บ๊อกซ กล่อง
50 bread เบรด ขนมปัง
51 break เบรก ทำแตก
52 bright ไบรท สว่าง, ฉลาด
53 build บิลด สร้าง
54 burn เบิน เผา
55 bus บัส รถบัส
56 but บัท แต่
57 butter บั๊ทเทอะ เนย
58 buy บาย ซื้อ
59 by บาย โดย

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด C

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
60 cake เค๊ค ขนมเค้ก
61 call คอล เรียก, โทร
62 can แคน สามารถ, กระป๋อง
63 capital แค๊พพิเทิล เมืองหลวง
64 captain แค๊พทิน กัปตัน
65 car คา รถยนต์
66 card คาด การ์ด
67 care แค ห่วงใย
68 carry แค๊ริ ถือ
69 case เคส กล่อง
70 catch แค็ทช จับ
71 cause คอส สาเหตุ
72 center เซ็นเทอะ ศูนย์กลาง
73 century เซ็นชริ ศตวรรษ
74 certain เซ๊อเทิน แน่นอน
75 chance ชานซ โอกาส
76 change เชนจ เปลี่ยน
77 character แค๊ริคเทอะ บุคลิกลักษณะ
78 charge ชาจ คิดราคา
79 chart ชาท ตาราง
80 check เช็ค ตรวจสอบ
81 children ชิลเดริน เด็กๆ
82 choose ชูส เลือก
83 circle เซ๊อเคิล วงกลม
84 city ซิททิ เมือง
85 claim เคลม อ้าง
86 clear เคลีย ใส
87 climb ไคลม ปีน
88 close โคลส ปิด
89 clothes คโลธส์ เสื้อผ้า
90 cloud คเลาด เมฆ
91 coast โคสท ฝั่ง
92 coat โคท เสื้อคลุม
93 cold โคลด หนาว
94 collect คะเล็คท สะสม
95 come คัม มา
96 common ค๊อมเมิน ธรรมดา
97 compare คัมแพ๊ เปรียบเทียบ
98 complete คัมพลี๊ท สมบูรณ์
99 condition คันดิ๊เชิน สภาวะ
100 connect คะเน็คท เชื่อมต่อ
101 consider คันซิ๊ดเดอะ พิจารณา
102 contain คันเท๊น บรรจุ
103 continent ค๊อนทิเนินท ทวีป
104 control คันโทร๊ล ควบคุม
105 corner ค๊อเนอะ มุม
106 correct คะเร็คท ถูกต้อง
107 cost คอสท มีราคา
108 cotton ค็อทเทิน ผ้าฝ้าย
109 could คุด สามารถ
110 count เค้าท นับ
111 country คั๊นทริ ประเทศ
112 course คอส หลักสูตร
113 cover คั๊ฝเฝอะ คุม
114 create ครีเอ๊ท สร้างสรรค์
115 current เค๊อเรินท ปัจจุบัน
116 cut คัท ตัด

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด D

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
117 danger แด๊นเจอะ อันตราย
118 day เด วัน
119 deal ดีล ข้อตกลง
120 dear เดีย ที่รัก
121 death เดธ ความตาย
122 decide ดิไซด ตัดสินใจ
123 deep ดีพ ลึก
124 degree ดิกรี๊ ระดับ
125 dentist เด็นทิสท หมอฟัน
126 depend ดิเพ็นด ขึ้นอยู่กัน
127 describe ดิสไกร๊บ บรรยาย
128 desert เด็สเสิท ทะเลทราย
129 design ดิไซ๊น ออกแบบ
130 develop ดิเว๊ลเลิพ พัฒนา
131 die ดาย ตาย
132 diligent ดิ๊ลิเจินท ขยัน
133 direct ไดเร๊คท ตรง
134 dirty เด๊อทิ สกปรก
135 discuss ดิซกั๊ซ อภิปราย
136 distance ดิ๊ซเตินซ ระยะทาง
137 divide ดิไวด แบ่ง
138 division ดิวิ๊เชิน แผนก
139 do ดู ทำ
140 doctor ด็อคเทอะ หมอ
141 door ดอ ประตู
142 double ดั๊บเบิล คู่, สองเท่า
143 down ดาวน์ ลง
144 draw ดรอ วาด
145 dream ดรีม ฝัน
146 dress เดร็ส ชุด
147 drink ดริงค ดื่ม
148 drive ดไรฝ ขับ
149 drop ดรอพ หยดน้ำ
150 dry ดราย แห้ง
151 duck ดัค เป็น

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด E

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
152 early เอ๊อลิ แต่เช้า
153 earth เอิธ โลก
154 east อีสท ทิศตะวันออก
155 easy อีซิ ง่าย
156 eat อีท กิน
157 education เอ็ดดุเค๊เชิน การศึกษา
158 effect อิเฟ็คท ผลกระทบ
159 electric อิเล็คทริค เกี่ยวกับไฟฟ้า
160 end เอ็นด จบ
161 energy เอ็นนะจิ พลังงาน
162 enough อินัฟ พอ
163 enter เอ็นเทอ เข้า
164 ever เอ๊ฝเฝอะ เคย
165 every เอ๊ฝริ ทุกๆ
166 exact อิกแส๊คท ที่แท้จริง
167 example อิกซามเพิล ตัวอย่าง
168 except อิกเซ็พท ยกเว้น
169 exercise เอ็คซะไซส การออกกำลังกาย
170 expect อิกซเป็คท คาดหมาย
171 expensive อิกซเป็นซิฝ ราคาแพง
172 experience อิกซเปี๊ยเรียนซ ประสบการณ์

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด F

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
173 face เฟส หน้า
174 fact แฟ็คท ข้อเท็จจริง
175 fair แฟ ยุติธรรม
176 fall ฟอล ตก
177 family แฟ๊มลิ ครอบครัว
178 famous เฟ็มัส มีชื่อเสียง
179 far ฟา ไกล
180 farm ฟาม ฟาร์ม
181 farmer ฟ๊าเมอะ เกษตรกร
182 fast ฟาสท เร็ว
183 fat แฟ็ท อ้วน
184 father ฟาเธอะ พ่อ
185 favorite เฟ็ฝริท ที่ชื่นชอบ
186 feel ฟีล รู้สึก
187 feet ฟีท เท้า
188 fight ไฟท ต่อสู้
189 fill ฟิล เติม
190 final ไฟ๊นัล สุดท้าย
191 find ไฟนด พบ
192 fine ไฟน ดี
193 finger ฟิงเกอะ นิ้ว
194 finish ฟินนิช จบ
195 fire ไฟร ไฟ
196 first เฟิสท แรก
197 fish ฟิช ปลา
198 fit ฟิท  พอดี
199 five ไฟฝ ห้า
200 floor ฟลอ พื้น
201 flow ฟโล ไหล
202 flower เฟลาเวอะ ดอกไม้
203 fly ฟลาย บิน
204 follow ฟ๊อลโล ติดตาม
205 food ฟูด อาหาร
206 foot ฟุท เท้า
207 for ฟอ สำหรับ
208 forest ฟ๊อเร็สท ป่า
209 form ฟอม รูปแบบ
210 four ฟอ สี่
211 forward ฟ๊อเวิด ไปข้างหน้า
212 free ฟรี เปล่า, อิสระ
213 friend เฟรนด เพื่อน
214 from ฟรอม จาก
215 front ฟรั๊น ข้างหน้า
216 fruit ฟรูท ผลไม้
217 full ฟุล เต็ม
218 fun ฟัน สนุก
219 funny ฟั๊นนิ ตลก

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด G

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
220 game เกม เกม
221 garden ก๊าดเดิน สวน
222 give กิฝ ให้อภัย
223 glasses กล๊าเซ็ส แว่นตา
224 go โก ไป
225 goal โกล เป้าหมาย
226 good กุด ดี
227 got ก็อท ได้รับ
228 grew กรู ปลูก, โต
229 ground กราวด พื้นดิน
230 group กรุพ กลุ่ม
231 grow กโร ปลูก, โต

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด H

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
232 hair แฮ ผม
233 half ฮาฟ ครึ่ง
234 hand แฮนด มือ
235 happen แฮ๊พเพิน เกิดขึ้น
236 happy แฮ๊พพิ มีความสุข
237 hard ฮาด ยาก, แข็ง
238 has แฮส มี
239 have แฮฝ มี
240 he ฮี เขา
241 head เฮด หัว
242 healthy เฮ็ลธิ มีสุขภาพดี
243 hear เฮีย ได้ยิน
244 her เฮอ หล่อน
245 hers เฮอส ของเหล่อน
246 here เฮีย ที่นี่
247 high ฮาย สูง
248 him ฮิม เขา
249 his ฮิส ของเขา
250 history ฮิสทริ ประวัติศาสตร์
251 hope โฮพ ความหวัง
252 horse ฮอส ม้า
253 hospital ฮ๊อสปิเทิล โรงพยาบาล
254 hot ฮ็อท ร้อน
255 hotel โฮเท็ล โรงแรม
256 hour เอ๊าเวอะ ชั่วโมง
257 house เฮาส บ้าน
258 how ฮาว อย่างไร
259 human ฮิ๊วเมิน คน
260 hundred ฮั๊นเดริด ร้อย

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด I

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
261 I ไอ ฉัน
262 ice ไอซ น้ำแข็ง
263 idea ไอ๊เดีย ความคิด
264 if อิฟ ถ้า
265 imagine อิแม๊จิน จินตนาการ
266 in อิน ใน
267 is อิส เป็น อยู่ คือ
268 island ไอ๊เลินด เกาะ
269 it อิท มัน

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด J

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
270 job จอบ งาน
271 join จอยน เข้าร่วม
272 joy จอย ความสนุก
273 judge จัจ ตัดสิน, ผู้พิพากษา

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด K

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
274 keep คีพ เก็บ, เลี้ยง
275 kind ไคด ใจดี, ชนิด
276 king คิง ราชา
277 know โน รู้

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด L

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
278 lady เล๊ดิ สุภาพสตรี
279 language แล๊งกวิจ ภาษา
280 last ลาสท สุดท้าย
281 late เลท สาย
282 learn เลิน เรียนรู้
283 least ลีสท น้อยที่สุด
284 leave ลีฝ ออกไป
285 left เล็ฟท ซ้าย
286 leg เลก ขา
287 less เล็ส น้อยกว่า
288 letter เล็ทเทอะ จดหมาย
289 level เล็ฝเฝิล ระดับ
290 line ไลน เส้น
291 liquid ลิ๊ควิด ของเหลว
292 list ลิสท รายการ
293 listen ลิ๊ซเซิน ฟัง
294 little ลิ๊ทเทิล เล็ก
295 live ลิฝ อาศัยอยู่
296 location โลเค๊เชิน ที่ตั้ง
297 lone โลน โดดเดี่ยว
298 long ลอง ยาว, นาน
299 look ลุค มอง
300 love ลัฝ รัก, ความรัก
301 low โล ต่ำ
302 lucky ลั๊คคิ โชคดี

 

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด M

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
303 main เมน สำคัญ
304 major เม๊เจอะ สำคัญ
305 make เมค ทำ
306 man แมน ผู้ชาย
307 many เม๊นนิ มาก
308 map แม๊พ แผนที่
309 mark มาค สัญลักษณ์
310 market ม๊าคิท ตลาด
311 me มี ฉัน
312 mean มีน หมายถึง
313 million มิ๊ลเลียน ล้าน
314 minute มิ๊นนิท นาที
315 miss มิส นางสาว
316 mix มิกซ ผสม
317 modern ม๊อดเดิน สมัยใหม่
318 moment โม๊เมินท ช่วงขณะ
319 money มั๊นนิ เงิน
320 month มั๊นธ เดือน
321 moon มูน พรจันทร์
322 mouth เม๊าธ ปาก
323 move มูฝ เคลื่อนไหว
324 much มัช มาก
325 music มิ๊วสิค ดนตรี
326 my มาย ของฉัน

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด N

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
327 nation เน๊เชิน ชาติ
328 natural แน๊ชะเริล จากธรรมชาติ
329 nature เน๊เชอะ ธรรมชาติ
330 near เนีย ใกล้
331 never เนฝเฝอะ ไม่เคย
332 new นิว ใหม่
333 next เน็กซท ถัดไป
334 night ไนท กลางคืน
335 north นอธ ทิศเหนือ
336 nose โนส จมูก
337 note โนท โน้ต
338 notebook โน๊ทบุค สมุด
339 notice โน๊ทิส ประกาศ
340 nothing น็อทธิง ไม่มีอะไร
341 now นาว ขณะนี้
342 number นั๊มเบอะ หมายเลข
343 nurse เนิส พยาบาล

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด O

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
344 object อ๊อบเจ็คท วัตถุ, วัตถุประสงค์
345 of อ๊อฟ ของ
346 off อ๊อฟ ไกล
347 order อ๊อเดอะ สั่ง
348 original อะริ๊จจิเนิล ดั้งเดิม
349 other อัธเธอะ อื่น
350 our เอ๊าเวอะ ของพวกเรา
351 out เอ้า นอก
352 over โอ๊เวอะ เหนือ
353 own โอน เป็นเจ้าของ

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด P

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
354 picture พิ๊คเชอะ ภาพ
355 plane เพลน เครื่องบิน
356 plant พล๊านท พืช, โรงงาน
357 play เพล เล่น
358 please พลีส กรุณา
359 poem โพ๊ยิม กลอน
360 point พอยท คะแนน
361 power เพ๊าเวอะ พลัง
362 product พร๊อดัคท ผลิตภัณฑ์
363 protect พระเท็คท ปกป้อง
364 push พุช ผลัก
365 put พุท วาง

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด Q

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
366 question เคว๊สเชิน คำถาม
367 quick ควิค เร็ว
368 quiet ไคว๊เยิท เงียบ

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด R

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
369 rain เรน ฝน
370 read รีด อ่าน
371 ready เร๊ดิ พร้อม
372 real รีล จริง
373 reason รี๊เซิน เหตุผล
374 remember ริเม็มเบอะ จดจำ
375 ride ไรด ขี่
376 right ไรท ขวา, ถูกต้อง
377 ring ริง แหวน, สั่น
378 river ริ๊เวอะ แม่น้ำ
379 road โรด ถนน
380 rock ร็อค หิน
381 rose โรส กุหลาบ
382 round เราด กลม

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด S

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
383 sad แซด เศร้า
384 safe เซฟ ปลอดภัย
385 same เซม เหมือนกัน
386 school สกูล โรงเรียน
387 science ไซ๊เยินซ วิทยาศาสตร์
388 score สกอ คะแนน
389 sea ซี ทะเล
390 search เซิช ค้นหา
391 season ซี๊เซิน ฤดู
392 second เซ๊เคิน ที่สอง
393 self เซ็ลฟ เอง
394 sell เซ็ล ขาย
395 send เซ็นด ส่ง
396 sense เซ็นซ ประสาทสัมผัสทั้งห้า
397 share แช แบ่งปัน
398 she ชี หล่อน
399 ship ชิพ เรือใหญ่
400 shirt เชิ๊ท เสื้อเชิ๊ต
401 shoe ชู รองเท้า
402 shop ช็อพ ร้านค้า
403 show โช แสดง
404 size ไซส ขนาด
405 skill สกิล ทักษะ
406 skin สกิน ผิวหนัง
407 sky สกาย ท้องฟ้า
408 sleep สลีพ นอน
409 slow สโล ช้า
410 small สมอล เล็ก
411 smell สเม็ล ดม
412 smile สไมล ยิ้ม
413 snow สโน หิมะ
414 so โซ ดังนั้น
415 song ซอง เพลง
416 soon ซูน ในไม่ช้า
417 sorry ซ๊อริ เสียใจ
418 sound ซาวด เสียง
419 speak สปีค พูด
420 special สเป๊เชิล พิเศษ
421 spend สเป็น ใช้ (เวลา, เงิน)
422 sport สปอท กีฬา
423 stand สแตนด ยืน
424 star สตา ดาว
425 start สตาท เริ่ม
426 stop สต็อพ หยุด
427 store สตอ ร้านค้า
428 story สต๊อริ เรื่องราว
429 strong สตรอง แข็งแรง
430 student สตู๊เดินท นักเรียน
431 stupid สติ๊วผิด โง่
432 subject ซั๊บเจ็คท วิชา, หัวข้อ
433 summer ซั๊มเมอะ ฤดูร้อน
434 sun ซัน พระอาทิตย์

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด T

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
435 table เท๊เบิล โต๊ะ
436 talk ทอค สนทนา
437 tall ทอล สูง
438 tea ที ชา
439 teach ทีช สอน
440 teacher ที๊ชเชอะ ครู
441 team ทีม ทีม
442 tell เท็ล บอก
443 temperature เท็มพระเชอะ อุณหภูมิ
444 thank แธงค ขอบคุณ
445 that แด็ท นั่น , ที่
446 the the (คำนำหน้านาม)
447 their แด ของพวกเขา
448 theirs แดส ของพวกเขา
449 them เด็ม พวกเขา
450 then เด็น ต่อมา
451 there แด ที่นั่น
452 these ดีส เหล่านี้
453 they เด พวกเขา
454 this ดิส นี่
455 those โดส เหล่านั้น
456 today ทะเด๊ วันนี้
457 together ทะเก๊เธอะ ด้วยกัน
458 tomorrow ทะม๊อโร พรุ่งนี้
459 tonight ทะไนท์ คืนนี้
460 too ทู เช่นกัน
461 top ท๊อพ ยอด
462 town ทาวน เมือง
463 travel แทร๊เวิล เดินทาง
464 try ทราย พยายาม, ลอง

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด U

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
465 uncle อั๊งเคิล ลุง
466 under อั๊นเดอะ ใต้
467 understand อั๊นเดอะแสตนด เข้าใจ
468 unit ยู๊นิท หน่วย
469 us อัส พวกเรา
470 use ยูส ใช้

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด V

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
471 value แว๊ลลู มูลค่า
472 view วิว มุมมอง
473 village วิ๊ลลิจ หมู่บ้าน
474 visit ฝิ๊สิท เยี่ยม
475 voice ฝ๊อยซ เสียง

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด W

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
476 walk วอค เดิน
477 water ว๊อเทอะ น้ำ
478 way เว ทาง, หนทาง
479 we วี พวกเรา
480 west เว็สท ทิศตะวันตก
481 when เว็น เมื่อ, เมื่อไหร่
482 where แว ที่ไหน, สถานที่ซึ่ง
483 which วิช อันไหน, ที่
484 while ไวล ขณะที่
485 who ฮู ใคร, ผู้ที่
486 why วาย ทำไม, เหตุผลที่
487 will วิล จะ
488 win วิน ชนะ
489 winter วิ๊นเทอะ ฤดูหนาว
490 work เวิค งาน, ทำงาน
491 world เวิลด โลก
492 write ไรท เขียน
493 wrong รอง ผิด

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด X

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
493 x-ray เอ็ก-เรย์ การฉายแสง

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด Y

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
495 year เยีย ปี
496 yesterday เย็สตะเด เมื่อวาน
497 you ยู คุณ
498 your ยัว ของคุณ

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย หมวด Z

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล / ควาหมาย
499 zero เสี๊ยโร ศูนย์
500 zoo ซู สวนสัตว์

 

 

เยอะจุใจกันเลยทีเดียว แต่เหล่านี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เราได้พบเห็นกันอยู่เรื่อย ๆ หากมีตกหล่นคำไหน สามารถ comment ที่ด้านล่างเข้ามาได้เลย

 

รวม 500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม