unite

หมวด V

แปลว่า

สามัคคี

ถ้าบุคลากรภายในองค์กรสามัคคีกัน จะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้

เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, พร้อมเพรียงกัน

แปลว่า

เป็นหนึ่งเดียว

ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้

สามัคคีกลมเกลียว

แปลว่า

สมาน

พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย

หมวด VI

แปลว่า

ติดกัน

แปลว่า

รวมตัวกัน, รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

แปลว่า

สมรสกัน, แต่งงานกัน

หมวด VT

แปลว่า

เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน, สมาน, ทำให้ยึดติดกัน

แปลว่า

ทำให้รวมกัน, รวมเข้าไว้ด้วยกัน

แปลว่า

สมรสกัน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
uniteสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวทำให้รวมกัน, รวมเข้าไว้ด้วยกันสมรสกันสมรสกัน, แต่งงานกันสมานรวมตัวกัน, รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน, สมาน, ทำให้ยึดติดกันติดกัน
harmonizeสามัคคี
unityความสามัคคี
unite withนำมารวมกับ, รวมกับ, นำมาอยู่ร่วมกับ
harmonyสามัคคี
unite inรวมเป็น, รวมเข้าเป็น
be disunitedแตกสามัคคี
solidarityความสามัคคี, ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
ruptureการแตกแยก, การแตกสามัคคี
disunionการไม่ปรองดองกัน, การแตกความสามัคคี, การไม่เป็นเอกภาพ
schismความแตกแยก, ความไม่ปรองดองกัน, ความแตกสามัคคี
war cryคติพจน์ที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี, คำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม