sub-district

หมวด N

แปลว่า

กิ่งอำเภอ

กิ่งอำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ

ส่วนราชการที่เล็กกว่าอำเภอใหญ่


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "sub-district"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
districtท้องที่
sanitationการสุขาภิบาล
sanitary districtเขตสุขาภิบาล
sanitation districtสุขาภิบาล
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม