ค้นหา/แปล "district"

district

หมวด N

1

อำเภอ

ผมและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงบางคนต้องเดินทางไปถึงทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และทุกตำบลที่มีโครงการกสช.

ท้องที่ที่รวมตำบลหลายตำบลให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอ อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด

2

ท้องที่

กำนันถูกยิงขณะออกตรวจท้องที่

พื้นที่ภายในเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

3

เขต, เขตแดน, บริเวณ, อาณาบริเวณ, แขวง, ตำบล

4

ตำบล

ครั้งนี้พวกเราจะต้องเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอำเภอและทุกตำบล

ท้องที่ซึ่งรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นตำบล มีกำนันเป็นหัวหน้าปกครอง

5

แขวง

เขามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการกำจัดขยะของแขวงนี้ทั้งหมด

อาณาบริเวณที่กำหนดไว้เพื่อสะดวกในการปฏิบัติราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง

6

ต.

7

อ.

หมวด VT

8

กำหนดอาณาเขต, แบ่งอาณาเขต, แบ่งเขตแดน

หมวด ADJ

9

ประจำตำบล

มะขามหวานอบแห้งเป็นของดีประจำตำบลที่นี่


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม