e.g.

หมวด ABBR

แปลว่า

ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia), เช่น, อาทิ

หมวด CONJ

แปลว่า

ยกตัวอย่างเช่น

เวลาจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนต่างๆ

เป็นคำเชื่อมเพื่อยกสิ่งหนึ่งมาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม