ค้นหา/แปล "copy"

copy

หมวด V

1

คัดสำเนา

จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด

คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ

2

คัด

ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน

ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ

3

ถอด

ผมพยายามถอดแบบของท่านเหล่านั้น บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ไม่อาจเทียบได้

4

เลียนแบบ

ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้

พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ

5

ถ่ายแบบ

เขาถ่ายแบบพ่อมาทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอ

ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา

6

ถ่ายเอกสาร

เลขานุการส่วนมากจะเสียเวลาในการพิมพ์งานต่างๆ จัดแฟ้ม ถ่ายเอกสาร รับโทรศัพท์ จัดตารางการประชุม รับส่งจดหมาย เป็นต้น

จำลองเอกสาร

7

ลอกเลียน

ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ

8

คัดลอก

ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ

9

ก๊อบปี้

ลอกตาม หรือทำตามต้นฉบับหรือต้นแบบ

10

ถ่ายสำเนา

ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น

11

สำเนา

แบบฟอร์มจะต้องถูกสำเนาและกระจายส่งผ่านไปยังแผนกต่างๆ อีกหลายแผนก

คัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ

12

ปั๊ม

ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้

หมวด CLAS

13

ฉบับ

บ้านนี้รับหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ

หมวด VT

14

ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, พิมพ์สำเนา, คัดลอก, อัดสำเนา

15

เลียนแบบ, ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน

16

ทำอย่างเดียวกัน

หมวด N

17

ฉบับ

เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป

หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

18

สำเนา

19

หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)

20

สำเนา

ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นสำเนารูปถ่ายหนังสือเดินทางผู้มีชื่อในทะเบียนท้องถิ่นพร้อมกับคำร้อง

ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับ

21

สำเนา, ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก

หมวด VI

22

เลียนแบบ, ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม