Quantifiers คำบอกปริมาณ

Quantifiers คำบอกปริมาณ
Last update 13 / 03 / 22by: Teacher Guru1.6K viewed

Quantifiers คำบอกปริมาณ

       การบอกจำนวนหรือปริมาณของสิ่งของ คน สัตว์ หรือคำนามใดๆ ก็ตาม ถ้าเรารู้จำนวนแน่นอน 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เราก็บกอด้วยตัวเลขตามด้วยหน่วยได้เลย เช่น ผุ้หญิง 5 คน, น้ำมัน 3 ลิตร, ห้อง 10 ห้อง เป็นต้น แต่ถ้าหากไม่รู้จำนวนที่แน่นอน นับลำบาก หรือจะบอกปริมาณของคำนามนับไม่ได้ทั้งหลาย ในภาษาไทยเรานั้นมักจะใช้คำจำพวกนี้เข้ามาช่วยในการบอกปริมาณที่ไม่พอดี เช่น มีน้ำอยู่บ้าง, คนจำนวนมาก, เหลืออยู่นิดหน่อย

       คำว่า มีอยู่บ้าง, มาก, นิดหน่อย ฯลฯ ในภาษาอังกฤษก็มีใช้กันอยู่เช่นกัน ซึ่งเราเรียกคำที่ใช้บอกปริมาณหรือเป็นจำนวนที่นับไม่ได้พอดีนี้ว่า quantifiers ซึ่งอาจจำแนกออกได้เป็น 4 ชนิด
    1. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนโดยรวม เช่น all, both, each,every
    2. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนมาก เช่น many, much, a lot of , lots of , plenty of , a great/good deal of
    3. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนปานกลางถีงน้อย เช่น
         ปานกลาง: some
         น้อย : a few,few, several, a little,litle, a bit of,less
    4. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนในเชิงปฏิเสธ : เช่น any,either,neither, no

 

 

โดยมีลักษณะการใช้แต่ละคำดังนี้

few,a few,little,a little

-มีความหมายว่ามีน้อย

-ใช้กับประโยคบอกเล่าเท่านั้น

-โดย few,a few ใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์(มีน้อยแต่มากกว่า1)

-โดย little,a little ใช้กับนามนับไม่ได้

 

some,any

-มีความหมายว่ามีอยู่บ้าง

-ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับได้(พหูพจน์)และคำนามนับไม่ได้

-some ใช้กับประโยคบอกเล่า ประโยคขอร้อง/ยื่นเสนอ

-any ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ

 

many,much

-มีความหมายวามาก

-ใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่า คำถาม และปฏิเสธ

-many ใช้กับคำนามนับได้ (พหูพจน์)

-much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ (ส่วนใหญ่ใช้ในการถามราคา)

 

lots of ,a lot of

-มีความหมายว่ามาก (เช่นเดียวกันกับ many,much แต่จะใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ)

- lots of ,a lot of สามารถใช้ได้กับทั้งคำนามนับได้(พหูพจน์)และคำนามนับไม่ได้ (ใช้เหมือนกัน)

 

plenty of

-มีความหมายว่า มากมาย เยอะแยะ ล้นเหลือ (ใช้ในกรณีไม่เป็นทางการ)

-สามารถใช้ได้กับทั้งคำนามนับได้(พหูพจน์)และคำนามนับไม่ได้

 

each ,every

-สองคำนี้มีความหมายคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว ขึ้นอยู่ว่าจะเน้นแยกหรือเน้นรวมๆ

-each มีความหมายว่า แต่ละ อันละ คนละ

-every มีความหมายว่า ทุก ๆ

- each ,every ใช้กับคำนามเอกพจน์ และกริยาเอกพจน์

 

all

-มีความหมายว่า ทั้งหมด

-ใช้กับคำนามนับได้(พหูพจน์) และนามนับไม่ได้+กริยาพหูพจน์

 

none of the ,no

-มีความหมายว่าว่างเปล่า ไม่มีเลย

-no ใช้กับคำนามนับได้(พหูพจน์) และนามนับไม่ได้+กริยาพหูพจน์

-none of the ใช้กับคำนามนับได้(พหูพจน์)เท่านั้น +กริยาพหูพจน์

 

a number of ,the number of

- a number of มีความหมายว่า ...จำนวนมาก (มีเยอะมีมากกว่า 1 คือ ไม่ใช่เอกพจน์แน่นอน)

- the number of มีความหมายจำนวนของ... (เป็นการเน้นย้ำที่คำว่า “จำนวนของ...” จึงนับว่าเป็น เอกพจน์+กริยาเอกพจน์ เพราะเป็นเพียง 1 จำนวน)

 

 

ที่มา: grammarlearn.com

 

 

Quantifiers คำบอกปริมาณQuantifiersQuantifierคำบอกปริมาณ
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม