กริยา 3 ช่อง ท่องเลย!

กริยา 3 ช่อง ท่องเลย!
Last update 16 / 03 / 22by: Teacher Guru2.5K viewed

      มีคำถามมาหลายครั้งจากหลาย ๆ คนว่า "มีเทคนิคจดจำกริยา 3 ช่องกันยังไงบ้าง ขอแบบที่ได้ผลระยะยาวและแม่นยำ" เลยจะมาแบ่งปันเทคนิคให้จดจำไปใช้งานได้ตามนี้เลย ตั้งใจนะ!

วิธีที่ได้ผลในระยะยาวคือเอาไปใช้ / ระลึกถึงอยู่บ่อย ซึ่งหลักการก็ง่าย ๆ ให้จำคำกริยาที่เปลี่ยนรูปให้ได้ นอกเหนือจากนั้นก็เป็นคำกริยาที่เติม -ed หมดเท่านั้นเอง

งั้นมาดูกันเลยว่า อันที่เปลี่ยนรูปมีอะไรบ้าง ไปกันเลย!

 

กริยา 3 ช่องรูปไม่ปกติ (Irregular Verbs) - 108 คำที่ใช้บ่อย

# Base form Simple past past participle Meaning
1 be, is, am, are was/were been เป็น,อยู่,คือ
2 beat beat beaten ตี,ตบ,หวด,ชนะ
3 become became become กลายเป็น
4 begin began begun เริ่มต้น
5 bend bent bent โค้ง,งอ,หันเห
6 bet bet bet พนัน
7 bid bid bid ให้ราคา
8 bite bit bitten กัด,(แมลง)ต่อย
9 bleed bled bled เลือดออก,ถ่ายเลือด
10 blow blew blown พัด,เป่า,สูดจมูก
11 break broke broken แตก,ทำลาย
12 bring brought brought พาไป,นำไปสู่
13 build built built สร้าง
14 burst burst burst ระเบิด
15 buy bought bought ซื้อ
16 catch caught caught จับ
17 choose chose chosen เลือก
18 come came come มา
19 cost cost cost มีราคา
20 cut cut cut ตัด
21 dig dug dug ขุด,เจาะ,แทง
22 do did done ทำ
23 draw drew drawn ดึง,ลาก
24 drink drank drunk ดื่ม
25 drive drove driven ขับ(รถ)
26 eat ate eaten กิน
27 fall fell fallen ร่วง,ตก
28 feed fed fed ให้อาหาร
29 feel felt felt รู้สึก
30 fight fought fought ต่อสู้
31 find found found ค้นหา,พบ(โดยบังเอิญ)
32 fly flew flown บิน
33 forget forgot forgotten ลืม
34 forgive forgave forgiven ขอโทษ,ยกโทษให้
35 freeze froze frozen กลายเป็นน้ำแข็ง
36 get got gotten ได้รับ
37 give gave given ให้
38 go went gone ไป
39 hang hung hung แขวน,ห้อย
40 have had had มี,กิน
41 hear heard heard ได้ยิน
42 hide hid hidden ซ่อน,ปกปิด
43 hit hit hit ตี
44 hold held held กอด,ครอบครอง
45 hurt hurt hurt ทำร้าย
46 keep kept kept เก็บ
47 know knew known รู้,เข้าใจ
48 lay laid laid ก่อตั้ง,กำหนด
49 lead led led นำ,พา,จูง,ชักจูง
50 leave left left ออกจาก,เหลืออยู่
51 lend lent lent ให้ยืม
52 let let let ให้
53 lie lay lain วาง,นอน
54 light lit lit ทำให้สว่าง
55 lose lost lost หาย,แพ้,สูญเสีย
56 make made made ทำ
57 mean meant meant หมายความว่า
58 meet met met พบ
59 pay paid paid จ่าย
60 put put put วาง,ใส่
61 quit quit quit ปิด
62 read read read อ่าน
63 ride rode ridden ขี่
64 ring rang rung ล้อม
65 rise rose risen ลุกขึ้น,สูงขึ้น
66 run ran run วิ่ง
67 say said said พูด
68 see saw seen เห็น
69 sell sold sold ขาย
70 send sent sent ส่ง
71 set set set จัดเตรียม
72 shake shook shaken เขย่า
73 shine shone shone ส่องแสง
74 shoot shot shot ยิง
75 shrink shrank shrunk หด
76 shut shut shut ปิด
77 sing sang sung ร้องเพลง
78 sink sank sunk จม
79 sit sat sat นั่ง
80 sleep slept slept นอน
81 slide slid slid ลื่น
82 speak spoke spoken พูด
83 spend spent spent ใช้(เวลา),ใช้จ่ายเงิน
84 spin spun spun ปั่น
85 spread spread spread กระจาย
86 stand stood stood ยืน
87 steal stole stolen ขโมย
88 stick stuck stuck แทง,เสียบ
89 sting stung stung ต่อย,ตำ,กัด
90 swear swore sworn สาบาน
91 sweep swept swept กวาด
92 swim swam swum ว่ายน้ำ
93 take took taken เอาไป,กิน
94 teach taught taught สอน
95 tear tore torn ฉีกออก
96 tell told told บอก
97 think thought thought คิด
98 thrive thrived/throve thrived เติบโต
99 throw threw thrown ขว้าง
100 tread trod trodden เดิน
101 understand understood understood เข้าใจ
102 wake woke woken ตื่นนอน
103 wear wore worn สวมใส่
104 win won won ชนะ
105 wind wound wound คดเคี้ยว,วกวน
106 withstand withstood withstood ทนฟ้าทนฝน
107 wring wrung wrung บิด
108 write wrote written เขียน

 

 

 

 

หากหาคำไหนไม่เจอ เราแนะนำว่าสามารถทำการค้นหาได้ที่ กริยา 3 ช่อง น่าจะเป็นเว็บที่รวบรวมไว้ครบที่สุดในไทยแล้ว ลองดูครับ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม