กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยเรียงตามลำดับ Top 10 คำ และ Top 50 คำ

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยเรียงตามลำดับ Top 10 คำ และ Top 50 คำ
Last update 13 / 03 / 22by: Teacher Guru8.1K viewed

กริยา 3 ช่องมี 2 แบบอย่างที่เรารู้กัน ถ้าใครกำลังหาคำที่ใช้บ่อยเรียงตามลำดับ Top 10 คำ, Top 50 คำ ไปดูกันได้ ตามประเภทของคำกริยา 3 ช่อง ดังนี้เลย

 

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 10 คำ - Irregular Verbs (เปลี่ยนรูป)

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย
Buy bought bought ซื้อ
Beget begot begot / begotten ก่อให้เกิด
Get got gotten ได้
Send sent sent ส่ง
Read read read อ่าน
Take took taken นำไป
Forget forgot forgotten ลืม
Beat beat beat ตี
Eat ate eaten กิน
Write wrote written เขียน

 

 

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 10 คำ - Regular Verbs (เติม -ed)

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย
Answer answered answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท์)
Arrive arrived arrived มาถึง ไปถึง
Attend attended attended (เข้าร่วม) ประชุม
Beg begged begged ขอ
Call called called เรียก โทรหา
Change changed changed เปลี่ยน
Clean cleaned cleaned ทำความสะอาด
Cook cooked cooked ทำอาหาร
Cry cried cried ร้องไห้
Dance danced danced เต้นรำ

 

 

 

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 50 คำ - Irregular Verbs (เปลี่ยนรูป)

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย
Be was, were been เป็น,อยู่,คือ
Be able was able been able สามารถ
Be down were down been down อ่อนตัว
Bear bore born ทน
Beat beat beat ตี
Beat up beat beaten ซ้อม
Become became become กลายเป็น
Beget begot begot / begotten ก่อให้เกิด
Begin began begun เริ่ม
Bend bent bent หัก, งอ
Beseech besought besought วิงวอน
Beset beset beset โอบล้อมรอบด้าน
Break broke broken แตก, หัก
Bring brought brought นำมา
Buy bought bought ซื้อ
Catch caught caught จับ
Come came come มา
Do did done ทำ
Drink drank drunk ดื่ม
Drive drove driven ขับรถ
Eat ate eaten กิน
Fall fell fallen ล้ม
Feel felt felt รู้สึก
Find found found พบ
Fly flew flown บิน, นั่งเครื่องบิน
Forget forgot forgotten ลืม
Get got gotten ได้
Give gave given ให้
Go went gone ไป
Have had had มี
Hear heard heard ได้ยิน
Know knew known รู้จัก
Learn learned/learnt learned/learnt เรียน
Leave left left ออกจาก
Lose lost lost ทำหาย
Make made made ทำ
Meet met met พบ
Read read read อ่าน
Ride rode ridden ขี่
See saw seen เห็น
Sell sold sold ขาย
Send sent sent ส่ง
Sleep slept slept นอน
Spend spent spent ใช้จ่าย
String together strung together strung together พูดรวมกัน
Take took taken นำไป
Teach taught taught สอน
Tell told told บอก
Wear wore worn สวม
Write wrote written เขียน

 

 

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 50 คำ - Regular Verbs (เติม -ed)

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย
Abandon abandoned abandoned ละทิ้ง
Abase abased abased ลดตัว
Abbreviate abbreviated abbreviated ตัดทอน
Abdicate abdicated abdicated ทำให้ถอนตัว
Aberrate aberrated aberrated เถลไถล
Abet abetted abetted ให้กำลังใจ
Abhor abhorred abhorred เกลียด
Abjure abjured abjured สละ
Answer answered answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)
Arrive arrived arrived มาถึง ไปถึง
Attend attended attended (เข้าร่วม) ประชุม
Beg begged begged ขอ
Call called called เรียก โทรหา
Change changed changed เปลี่ยน
Clean cleaned cleaned ทำความสะอาด
Cook cooked cooked ทำอาหาร
Cry cried cried ร้องไห้
Dance danced danced เต้นรำ
Deliver deliverd deliverd ส่งถึงที่
Die died died ตาย
Drop dropped dropped (น้ำ) หยด
End ended ended จบ
Fix fixed fixed ซ่อม
Hate hated hated เกลียด
Help helped helped ช่วย
Kiss kissed kissed จูบ
Lift lifted lifted ยก
Listen listened listened ฟัง
Live lived lived อาศัยอยู่
Look looked looked มอง
Love loved loved รัก
Move moved moved ย้าย ขยับ
Need needed needed ต้องการ
Paint painted painted วาดภาพ ระบายสี
Plan planned planned วางแผน
Play played played เล่น
Rain rained raind ฝนตก
Return returned returned กลับคืน
Serve served served เสิร์ฟ
Shop shopped shopped จ่ายตลาด
Smoke smoked smoked สูบบุหรี่
Sneeze sneezed sneezed จาม
Snow snowed snowed หิมะตก
Stay stayed stayed พักอาศัย
Stop stopped stopped หยุด
Study studied studied เรียน
Talk talked talked สนทนา
Travel travelled travelled ท่องเที่ยว
Visit visited visited เยี่ยม เที่ยว
Wait waited waited รอ

 

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยเรียงตามลำดับ Top 10 คำ และ Top 50 คำกริยา 3 ช่อง
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม