union

หมวด N

แปลว่า

สหภาพ

แปลว่า

สหภาพ, สหพันธ, สมาคม

แปลว่า

จำนวนทั้งหมด

แปลว่า

สหพันธ์

แปลว่า

การสมรส, ชีวิตการสมรส, การมีเรือน

แปลว่า

การจับคู่

แปลว่า

สหภาพแรงงาน, สหพันธ์แรงงาน

แปลว่า

สหภาพ

คนงานรวมกันตั้งสหภาพกรรมกรขึ้น

การรวมตัวขององค์การตั้งแต่ 2 องค์การขึ้นไป เพื่อทำกิจการทั่วไปหรือกิจการเฉพาะอย่างตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่เข้าร่วมกันนั้น

แปลว่า

การรวมตัวกัน, การรวมกัน

หมวด ADJ

แปลว่า

รวมกัน, ซึ่งเป็นพวกกัน


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม