-sy

หมวด SUF

แปลว่า

ภาวะ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

the system's down at the moment.

ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้อยู่ขณะนี้

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม