far apart

หมวด ADJ

แปลว่า

ลิบ

ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย

สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)


ตัวอย่างประโยค

suggestion - คำแนะนำ

1.

As far

เกี่ยวกับ..., ในเรื่องของ... (ใช้เริ่มต้นในการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

ทั่วไป

2.

So far so good.

เท่าที่เป็นมา มันก็กำลังไปอย่างดี

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม