far apart

หมวด ADJ

แปลว่า

ลิบ

ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย

สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

As far

เกี่ยวกับ..., ในเรื่องของ... (ใช้เริ่มต้นในการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

2.

So far so good

เท่าที่เป็นมา มันก็กำลังไปอย่างดี

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม