at some point

หมวด DET

แปลว่า

ในบางกรณี

ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม