หมวด Dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า วลี false