Post on 12 / 04 / 20

Have got to กับ Have to

Eng Hero

จำนวนครั้งที่อ่าน 999+

Have got to กับ Have to - ความหมายเหมือนกัน (ต้อง/จำเป็นต้อง)

- have got to เป็นภาษาพูด/ไม่เป็นทางการ เราต้องไปแล้วล่ะ

I have got to go. = I've got to go. = I've gotta go. = I gotta go. (= I have to go.)

 

Have to แปลว่า ต้อง, จำเป็นต้อง (หรือมีความหมายเหมือนกับ must) ใช้แสดงถึงพันธะหน้าที่ภารกิจจำเป็น ที่ต้องกระทำ หลัง have to ต้องใช้กริยาช่อง 1 ตลอดไป เช่น

I have to leave now. (ฉันจำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้)
George has to go to school from Monday to Friday. (จอร์จจะต้องไปเรียนหนังสือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์)
ประโยคบอกเล่าที่มี have to เมื่อทำเป็นคำถามหรือปฏิเสธต้องใช้ Verb to do เข้ามาช่วย จะเอา have (หรือ has) ขึ้นไปไว้ต้นประโยคเมื่อเป็นคำถาม หรือเติม not หลัง have, has เมื่อต้องการให้เป็นปฏิเสธไม่ได้ เช่น

ถูก : Do I have to leave now? (ผมจำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้หรือ) ผิด : Have I to leave now?
ถูก : I don’t have to leave now. (ผมไม่จำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้) ผิด : I haven’t leave now.
ถูก : Does he have to go to work? (เขาจะต้องไปทำงานหรือ?) ผิด : Has he to go to work?
หมายเหตุ : have to ใช้ได้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันและอนาคต รูปอดีตของ have to คือ had to

 

Have got to คำแปลเช่นเดียวกับ have to นำมาใช้ในภาษาพูดแทน have to คือ had to หรือ has เข้ากับสรรพนามเสมอ หรือย่อเข้ากับ not เมื่อประโยคนั้นเป็นปฏิเสธ กรณีทำเป็นคำถาม ให้เอา have หรือ has ในคำว่า have (หรือ has) got to ขึ้นไปไว้ต้นประโยคได้ เช่น

Affirmative (บอกเล่า) He’s got to go., I’ve got to do.
Negative (ปฏิเสธ) He hasn’t got to go., I haven’t got to do.
Interrogative (คำถาม) Has he got to go?, Have I got to do?

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Have got to กับ Have to ทั้งหมด

คำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในคำศัพท์ทันเหตุการณ์ 2 คำ

Noคำศัพท์แปลว่า
1I have to leave nowฉันจำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้
2I have got to goเราต้องไปแล้วล่ะ
    Have got to กับ Have to