highest common factor, h.c.f.

หมวด N

แปลว่า

ตัวหารร่วมมาก

ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง

จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี

แปลว่า

ตัวหารร่วมมาก

ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง

จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม