globalization

หมวด N

แปลว่า

โลกาภิวัตน์, โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก

แปลว่า

โลกาภิวัตน์

ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส

การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น

แปลว่า

โลกาภิวัตน์

ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส

การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น

แปลว่า

โลกาภิวัตน์

ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง

สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม