espouse

หมวด VT

แปลว่า

นำมาใช้, ยอมรับมาใช้, สนับสนุน

แปลว่า

สมรส (คำโบราณ), หมั้น, แต่งงาน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
espouseนำมาใช้, ยอมรับมาใช้, สนับสนุนสมรส (คำโบราณ), หมั้น, แต่งงาน
subservienceการยอมรับใช้
subserviencyการยอมรับใช้
applyนำมาใช้กับนำมาใช้นำไปใช้ใช้, นำมาใช้, ประยุกต์ใช้, ใช้ประโยชน์, ปรับใช้, ดัดแปลง
useนำมาใช้
go forยอมรับ, สนับสนุน, สนุกกับ
espousalการนำมาใช้, การยอมรับมาใช้
adhibitยอมให้ใช้, ยอมให้เข้าไป
subservientlyอย่างยอมรับใช้, อย่างยอมเป็นทาส
adoptเลือกใช้, นำมาใช้
make free withนำไปใช้ (โดยไม่ได้รับอนุญาต)
ready-mixซึ่งผสมแล้วและพร้อมนำไปใช้
reusableซึ่งนำมาใช้ใหม่
embraceนำมาใช้ (โดยเฉพาะความเชื่อ)
unemployedซึ่งไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์, ซึ่งไม่ได้นำมาใช้งาน
rent toยอมให้เช่าหรือใช้ประโยชน์จาก
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม