ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สรุป ครบถ้วนสมบูรณ์

ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สรุป ครบถ้วนสมบูรณ์
Post on 16 / 02 / 20by: English Hero8.7K viewed

บทเรียนหลักการใช้ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สรุปแบบครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด มีทุกหัวข้อและครอบคลุมการใช้ เนื้อหาครบทุกระดับชั้นการศึกษา เพราะเราเคยหาสิ่งเหล่านี้ยาก เราจึงได้รวบรวบ และพยายามช่วยกระชับเนื้อหาให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ที่กำลังสนใจเนื้อหาของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเข้าใจและนำไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ทั้งนี้จะต้องขอขอพระคุณเว็บไซต์ต้นฉบับที่เราได้อ้างอิงถึงในแต่ละบทความไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

Grammar คืออะไร

     Grammar หรือ หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องถูกหลัก ว่าง่าย ๆ คือ ทักษะด้านไวยากรณ์ (Grammar) นี้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างประโยค อย่างที่รู้คือ ต้องมีประธาน กริยา กรรม แต่แน่นอนพอศึกษาลึก ๆ แล้วไม่ได้มีแค่นี้แน่ ยกตัวอย่างเช่น การมีความเข้าใจในหลักการ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้นของภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนถูกต้อง การตีความ เพื่อเข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวไปดูกัน

 

     ในชีวิตประจำวันของเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะไม่เรียนรู้เรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ละเอียด หรือจะเรียนเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดจากระดับพื้นฐานไปจนสู่ระดับสูงก็จำเป็นต้องเริ่มจากการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 

     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จะนำเสนอในบทเรียนนี้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา หรือแม้แต่เป็นวัยทำงานที่ต้องใช้หรือแค่อยากศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยทุกท่านสามารถเลือกบทเรียนได้จากรายการบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ได้รวบรวมไว้ให้แล้วดังต่อไปนี้

 

สารบัญการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 1. English Alphabets : ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 2. English vs Thai Alphabets : ตัวอักษรภาษาอังกฤษเทียบกับตัวอักษรภาษาไทย
 3. English transliteration to Thai : การทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 4. Nouns : คำนาม
 5. Articles : คำนำหน้าคำนาม
 6. Pronouns : คำสรรพนาม
 7. Verbs : คำกริยา
 8. Irregular Verbs : กริยา 3 ช่อง
 9. Adjectives : คำคุณศัพท์
 10. Adverbs : คำวิเศษณ์
 11. Determiners : คำบ่งชี้คำนาม
 12. Comparison : การเปรียบเทียบ
 13. Prepositions : คำบุพบท
 14. Conjunctions : คำสันธาน
 15. Punctuations : เครื่องหมายวรรคตอน
 16. Subject – Verb Agreements : ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา
 17. Tense : กาล
 18. Modal Auxiliary Verbs : คำกริยาช่วย
 19. Conditional Sentenses : ประโยคเงื่อนไข
 20. Relative Clauses : อนุประโยคเชื่อมความ
 21. Active and Passive Voice : ประธานเป็นผู้กระทำกริยาและเป็นผู้ถูกกระทำ
 22. Direct and Indirect Speech : การถ่ายทอดคำพูดของผู้อื่น
 23. Sentences : ประโยค
 24. Question Sentences : ประโยคคำถาม
 25. Capitalizations and Abbreviations : ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และอักษรย่อ
 26. Phases : วลี
 27. Clauses : อนุประโยค
 28. Word-formations: Prefix, Suffix & Root : โครงสร้างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 29. Differences between American and British English : ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกาและแบบเมืองผู้ดี
 30. Quantifiers : การบอกปริมาณหรือจำนวน

 

 

หลังจากเรียนรู้ตามหลักไวยากรณ์แล้ว สามารถไปทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบต่อกันด้วยน๊า ^_^